Przetargi.pl
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach (obejmująca rozbudowę, przebudowę oraz termomodernizację) – etap I

Gmina Mosina ogłasza przetarg

 • Adres: 62-050 Mosina, Pl. 20 Października
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 109 500, , fax. 618 109 558
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mosina
  Pl. 20 Października 1
  62-050 Mosina, woj. wielkopolskie
  tel. 618 109 500, , fax. 618 109 558
  REGON: 63125862600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach (obejmująca rozbudowę, przebudowę oraz termomodernizację) – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie i termomodernizacji świetlicy wiejskiej, budowie parkingu, placu zabaw, dojść, dojazdów, boiska sportowego oraz infrastruktury towarzyszącej i utwardzenia terenu w Sowinkach – etap I. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Roboty obejmują, między innymi, następujący zakres prac: 1) Roboty budowlane. 1. Roboty ziemne. 2. Fundamenty i ściany fundamentowe, izolacje. 3. Ściany murowane. 4. Konstrukcje żelbetowe i stalowe. 5. Dach - konstrukcja i pokrycie. 6. Roboty wykończeniowe w zakresie ścian i sufitów. 7. Podłoża i posadzki. 8. Stolarka okienna i drzwiowa. 9. Elewacja i roboty zewnętrzne. 10. Pokrycie dachu. 11. Docieplenie ścian. 12. Otwór drzwiowy. 2) Instalacje sanitarne. 1. Instalacje wody zimnej. 2. Instalacje ciepłej wody użytkowej. 3. Kanalizacja sanitarna - instalacja wewnętrzna. 4. Kanalizacja sanitarna - poza budynkiem. 5. Kanalizacja deszczowa. 6. Instalacje c.o. 7. Kotłownia. 8. Wentylacja. 3) Instalacje elektryczne. 4) Roboty drogowe. 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 2. Roboty ziemne 3. Krawężniki, oporniki 4. Podbudowy i nawierzchnie 5. Roboty inne 5) Zagospodarowanie terenu. 1. Plac zabaw dla dzieci 2. Ogrodzenie placu zabaw 3. Boisko trawiaste do piłki nożnej 4. Zagospodarowanie terenu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, złożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 SIWZ; 2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach