Przetargi.pl
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starym Wylezinie

GMINA KOWIESY ogłasza przetarg

 • Adres: 96-111 Kowiesy, 85
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468317026 , fax. 468317081
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KOWIESY
  85
  96-111 Kowiesy, woj. łódzkie
  tel. 468317026, fax. 468317081
  REGON: 750148294
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowiesy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starym Wylezinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starym Wylezinie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.Lokalizacja:Obręb Stary Wylezin (19) – 197/1.Zakres robót:- uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym warunków technicznych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (jeżeli wymagane) i innych dokumentów wynikających z przepisów odrębnych,- sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę,- wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie zaakceptowanego projektu budowlanego,- roboty montażowe obiektów i instalacji,- wykonanie konserwacji bieżącej obudów istniejących studni głębinowych wraz z ich uzbrojeniem w pompy głębinowe, rurociągi tłoczne, głowice studzienne i armaturę oraz odwodnienie studni, - budowę budynku technicznego (budynek Stacji Uzdatniania Wody),- budowę i montaż urządzeń technologicznych wraz z układem do magazynowania i dystrybucji wody pitnej, - budowę osadnika wód popłucznych wraz z pompą osadnikową (w razie konieczności),- budowę podziemnych instalacji technologicznych,- budowę dwóch zbiorników na wodę uzdatnioną o pojemności 100 m3 każdy,- budowę szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności max. 10 m3,- roboty rozbiórkowe istniejących obiektów,- wykonanie ogrodzenia, utwardzenia i oświetlenia terenu SUW,- przebudowę istniejącej napowietrznej linii telekomunikacyjnej zgodnie z wydanymi warunkami przez Orange Polska S.A.,- wyniesienie układu pomiarowego PGE do granicy działki/linii ogrodzenia,- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem SUW do użytkowania,- zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej,- inwentaryzację powykonawczą,- nadzór autorski projektanta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 zł.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 t.j.).4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Oddział Kowiesy 88 9291 0001 0031 6000 2000 0070 z dopiskiem nazwy zadania, którego dotyczy wadium.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.6. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania o wartości minimum 1.500.000,00 zł brutto każde, polegające na modernizacji, budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie stacji uzdatniania wody, w tym co najmniej jedno w formule „zaprojektuj i wybuduj”.2. Wykonawca dysponuje co najmniej:- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej,- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach