Przetargi.pl
MODERNIZACJA SP ŁYSOMICE

GMINA ŁYSOMICE ogłasza przetarg

 • Adres: 87-148 Łysomice, Warszawska 8
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ŁYSOMICE
  Warszawska 8
  87-148 Łysomice, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 871118738
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lysomice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA SP ŁYSOMICE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja szkoły podstawowej w Łysomicach w oparciu o dokumentację projektową pn. REMONT KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ŁYSOMICACH. Dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja SP Łysomice”.2. W zakres robót wchodzi m.in. wykonanie:1) prac remontowych w pomieszczeniach kuchni i zaplecza kuchennego w celu racjonalizacji procesów przygotowania posiłków (pomieszczenia: kuchnia, przygotowalnia, magazyn i mycie warzyw, magazyn artykułów suchych i konserwowych, korytarze, myjka, pomieszczenia gospodarcze)2) robót sanitarnych (w tym m.in. instalacja wody zimnej, instalacja ciepłej wody użytkowej, instalacja kanalizacji sanitarnej)3) robót elektrycznych ( w tym m.in. wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej, wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej)4) innych robót zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia/ dokumentacji technicznej.3. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:a) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach;b) wykonania własnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem próby i badania, a ich wyniki, zezwolenia, zaświadczenia i certyfikaty przedłożyć wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego;c) inne prace związane z procesem budowy.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja techniczna pn.: „REMONT KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ŁYSOMICACH” w tym między innymi dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej zwana STWiORB) oraz pozostałe dokumenty – stanowiące załącznik nr 5 do SWZ.5. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji technicznej , w tym specyfikacjitech nicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami,normami, sztuką budowlaną, na podstawie ewentualnych oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przezZamawiającego decyzjami administracy jnymi ;6. Roboty budowlane prowadzone będą w czynnym budynku szkoły, wobec tego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń oraz usuwania na bieżąco nieczystości, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.7. Zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów budowlanych. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenie do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót. 8. Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej oraz STWiOR. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia -jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej lub STWiOR – stanowiące załącznik nr 5.9. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):1) Główny kod CPV: 45000000 7 Roboty budowlane2) Dodatkowe kody CPV:45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowalne45311200-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł ( tysiąc złotych 00/100).2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminuzwiązania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp3. Wadium może być wn oszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.o utw orzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego:35 9511 0000 2002 0032 0267 0003 Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu o/Łysomice z dopiskiem WADIUMZP.271.5.20235. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.6. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadiumalbo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2 4 ustawy Pzp,wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji l ub poręczenia, w postaci elektronicznej.8. Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu dokumentu sporządzonego na podstawie art. 7 ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe uznane jest przez Zamawiającego za oryginał;9. Gwarancje ubezp ieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium musząposiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania)oraz umożliwiać Zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków i na jego pierwszewezwanie.10. Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyżej spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania (art. 226 ust. 1pkt. 14 ustawy Pzp11. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasa dach i w trybie art. 98 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach