Przetargi.pl
Modernizacja sieci wodociągowych we wsiach Dubielno, Staw i Storlus

Gmina Papowo Biskupie ogłasza przetarg

 • Adres: 86-221 Papowo Biskupie, Papowo Biskupie 128
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 676 81 01
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Papowo Biskupie
  Papowo Biskupie 128
  86-221 Papowo Biskupie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 676 81 01
  REGON: 871118520
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.papowobiskupie.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja sieci wodociągowych we wsiach Dubielno, Staw i Storlus
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1/Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zadania nr 1 część 1.pod nazwą „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Dubielno, stanowiąca część przedsięwzięcia (zamówienia) o nazwie: „Modernizacja sieci wodociągowych we wsiach Dubielno, Staw i Storlus” oznaczonego jako część pierwsza lub zadanie pierwsze. Zadanie nr 1 realizowane jest jako zadanie inwestycyjne w ramach wydatków budżetowych pn. Modernizacja sieci wodociągowych we wsiach Dubielno, Staw i Storlus Zadanie objęte zostanie dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Projekt dla części 1 obejmuje swoim zakresem wykonanie: - modernizacja (przebudowa i rozbudowa) sieci wodociągowej rozdzielczej o dł.: 5082,49m• dn160x9,5 PE100-RC SDR17 PN10 o dł.: 2528,62 m• dn125x7,4 PE100-RC SDR17 PN10 o dł.: 1793,21 m• dn110x6,6 PE100-RC SDR17 PN10 o dł.: 636,23 m• dn90x5,4 PE100-RC SDR17 PN10 o dł.: 124,51 m - modernizacja (przebudowa i rozbudowa) przyłączy wodociągowych o dł.: 1967,25m• dn63x3,8 PE100-RC SDR17 PN10 o dł.: 305,57 m• dn50x3,0 PE100-RC SDR17 PN10 o dł.: 740,98 m• dn40x2,4 PE100-RC SDR17 PN10 o dł.: 125,09 m• dn32x2,0 PE100-RC SDR17 PN10 o dł.: 795,61 mStan istniejący zagospodarowania terenu Na przedmiotowym obszarze istnieje zinwentaryzowana sieć wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna i elektroenergetyczna. Istniejący pas drogowy stanowi teren zielony, kostka brukowa oraz asfalt. Przylegające do pasów drogowych działki są zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę. Przedmiotowy teren zasilany będzie w wodę z istniejącego wodociągu Ø110 zlokalizowanego na działce nr 157/1 oraz z istniejącego niezinwentaryzowanego wodociągu Ø150 na działce nr 2/17.Projektowane zagospodarowanie terenuW wyniku planowanej inwestycji zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie. Zgodnie z warunkami technicznymi, zaprojektowano modernizację (przebudowę) sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odcinkami przyłączy. Projektowany wodociąg będzie zasilać w wodę istniejące oraz projektowane budynki, a także służyć będzie do celów przeciwpożarowych. Uzbrojenie projektowanej sieci stanowić będą hydranty oraz zasuwy. Sieć wraz z odcinkami przyłączy zaprojektowano w pasach drogowych oraz terenach do niego przyległych. Planuje się wykonanie sieci metodą bezwykopową oraz częściowo metodą wykopu otwartego. W pobliżu istniejącego czynnego uzbrojenia dopuszcza się wykonanie wykopów ręcznych, wąsko przestrzennych w świetle ok. 1,0m. Po wykonaniu prac ziemnych wykonać odtworzenie istniejących nawierzchni zgodnie z warunkami zarządcy drogi. Tereny zielone w pasie drogowym i działkach prywatnych przywrócić do stanu pierwotnego. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych nie może naruszać elementów technicznych drogi, konstrukcji jezdni oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.2/Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zadania nr 2 cześć 2. pod nazwą „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Staw, stanowiąca część przedsięwzięcia (zamówienia) o nazwie: „Modernizacja sieci wodociągowych we wsiach Dubielno, Staw i Storlus” oznaczonego jako część druga lub zadanie drugie. Zadanie nr 2 realizowane jest jako zadanie inwestycyjne w ramach wydatków budżetowych pn. Modernizacja sieci wodociągowych we wsiach Dubielno, Staw i Storlus Zadanie objęte zostanie dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Projekt dla części 2 obejmuje swoim zakresem wykonanie :- modernizacja (przebudowa i rozbudowa) sieci wodociągowej rozdzielczej o dł.: 280,00m• dn110x6,6 PE100-RC SDR17 PN10 o dł.: 270,00 m• dn90x5,4 PE100-RC SDR17 PN10 o dł.: 10,00m- modernizacja (przebudowa i rozbudowa) przyłączy wodociągowych o dł.:344,00m• dn63x3,8 PE100-RC SDR17 PN10 o dł.: 104,00 m• dn40x2,4 PE100-RC SDR17 PN10 o dł.:97,50 m• dn32x2,0 PE100-RC SDR17 PN10 o dł.: 142,50mStan istniejący zagospodarowania terenuNa przedmiotowym obszarze istnieje zinwentaryzowana sieć wodociągowa, telekomunikacyjna i elektroenergetyczna. Istniejący pas drogowy stanowi teren zielony, kostka brukowa oraz asfalt. Przylegające do pasów drogowych działki są zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę. Przedmiotowy teren zasilany będzie w wodę z istniejącego wodociągu Ø110 zlokalizowanego na działce nr 15/5 Projektowane zagospodarowanie terenuW wyniku planowanej inwestycji zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie. Zgodnie z warunkami technicznymi, zaprojektowano modernizację (przebudowę) sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odcinkami przyłączy. Projektowany wodociąg będzie zasilać w wodę istniejące oraz projektowane budynki, a także służyć będzie do celów przeciwpożarowych. Uzbrojenie projektowanej sieci stanowić będą hydranty oraz zasuwy. Sieć wraz z odcinkami przyłączy zaprojektowano w pasach drogowych oraz terenach do niego przyległych. Planuje się wykonanie sieci metodą bezwykopową oraz częściowo metodą wykopu otwartego. W pobliżu istniejącego czynnego uzbrojenia dopuszcza się wykonanie wykopów ręcznych, wąsko przestrzennych w świetle ok. 1,0m. Po wykonaniu prac ziemnych wykonać odtworzenie istniejących nawierzchni zgodnie z warunkami zarządcy drogi. Tereny zielone w pasie drogowym i działkach prywatnych przywrócić do stanu pierwotnego. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych nie może naruszać elementów technicznych drogi, konstrukcji jezdni oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.3/Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zadania nr 3 część 3 pod nazwą „Modernizacja Sieci wodociągowej w miejscowości Storlus, stanowiąca część przedsięwzięcia (zamówienia) o nazwie: „Modernizacja sieci wodociągowych we wsiach Dubielno, Staw i Storlus” oznaczonego jako część trzecia lub zadanie trzecie. Zadanie nr 3 realizowane jest jako zadanie inwestycyjne w ramach wydatków budżetowych pn. Modernizacja sieci wodociągowych we wsiach Dubielno, Staw i Storlus Zadanie objęte zostanie dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Projekt obejmuje swoim zakresem:- modernizacja (przebudowa i rozbudowa) sieci wodociągowej rozdzielczej o dł.: 273,00m• dn110x6,6 PE100-RC SDR17 PN10 o dł.: 257,00 m• dn90x5,4 PE100-RC SDR17 PN10 o dł.: 16,00m- modernizacja (przebudowa i rozbudowa) przyłączy wodociągowych o dł.:251,00m• dn63x3,8 PE100-RC SDR17 PN10 o dł.: 94,00 m• dn32x2,0 PE100-RC SDR17 PN10 o dł.: 157,00mStan istniejący zagospodarowania terenuNa przedmiotowym obszarze istnieje zinwentaryzowana sieć wodociągowa, telekomunikacyjna i elektroenergetyczna. Istniejący pas drogowy stanowi teren zielony, kostka brukowa oraz asfalt. Przylegające do pasów drogowych działki są zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę. Przedmiotowy teren zasilany będzie w wodę z istniejącego wodociąguØ160 zlokalizowanego na działce nr 19 (Wł).Projektowane zagospodarowanie terenuW wyniku planowanej inwestycji zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie. Zgodnie z warunkami technicznymi, zaprojektowano modernizację (przebudowę) sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odcinkami przyłączy. Projektowany wodociąg będzie zasilać w wodę istniejące oraz projektowane budynki, a także służyć będzie do celów przeciwpożarowych. Uzbrojenie projektowanej sieci stanowić będą hydranty oraz zasuwy. Sieć wraz z odcinkami przyłączy zaprojektowano w pasach drogowych oraz terenach do niego przyległych. Planuje się wykonanie sieci metodą bezwykopową oraz częściowo metodą wykopu otwartego. W pobliżu istniejącego czynnego uzbrojenia dopuszcza się wykonanie wykopów ręcznych, wąsko przestrzennych w świetle ok. 1,0m. Po wykonaniu prac ziemnych wykonać odtworzenie istniejących nawierzchni zgodnie z warunkami zarządcy drogi. Tereny zielone w pasie drogowym i działkach prywatnych przywrócić do stanu pierwotnego. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych nie może naruszać elementów technicznych drogi, konstrukcji jezdni oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:1/Dla części pierwszej ,zadanie nr 1 -10 000,00 zł.2/Dla części drugiej ,zadanie nr 2 -2000,00 zł.3/Dla części trzeciej ,zadanie nr 3 -2 000,00 zł.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:Nicolaus Bank ToruńNr: 79 9486 0005 0014 0012 2001 0004z adnotacją „Wadium – Modernizacja sieci wodociągowych część…………Należy wskazać część/części zamówienia ,na którą/które wykonawca składa ofertę.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia ,Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,b) kwotę wadium,c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawyPzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie4 zdolności technicznej lub zawodowej :Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:1) Dla części 1 zamówienia- Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum 1.000.000,00 zł brutto (jeden milion,00/100 zł brutto), która polegała na budowie, przebudowie, modernizacji sieci wodociągowej lub kanalizacji ciśnieniowej,2) Dla części 2 zamówienia- Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum 100.000,00 zł brutto (sto tysięcy,00/100 zł brutto), która polegała na budowie, modernizacji sieci wodociągowej lub kanalizacji ciśnieniowej.3) Dla części 3 zamówienia- Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum 100.000,00 zł brutto (sto tysięcy,00/100 zł brutto), która polegała na budowie, modernizacji sieci wodociągowej lub kanalizacji ciśnieniowej.O udzielenie zamówienia (dla wszystkich części zamówienia) mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówieniai skierują do jego realizacji:a) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlanedo kierowania robotami budowlanymi w specjalności wodno-kanalizacyjnej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓWUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakresi wartość oraz zakres robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.2) Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.3) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 r, poz. 1333 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.4) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 6.1.4, ppkt 2) SWZ może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach