Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do ogrzewania budynku wielofunkcyjnego w Jaksicach przy ul. Sportowej 4

Powiat Inowrocławski ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, Mątewska 17
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523592200
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Inowrocławski
  Mątewska 17
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523592200
  REGON: 092350719
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do ogrzewania budynku wielofunkcyjnego w Jaksicach przy ul. Sportowej 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego L-1 do ogrzewania budynku Starostwa Powiatowego w Jaksicach przy ul. Sportowej 4, według PN-C-96024:2020-12. Olej opałowy musi posiadać następujące parametry:1) wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg;2) gęstość w temp. 15° C max. 860 kg/m3;3) temperatura zapłonu min. 56° C;4) lepkość kinematyczna w 20° C nie wyższa niż 6,00 mm2/s;5) skład frakcyjny do 250° C destyluje max. 65% (V/V), do 350° C destyluje min. 85% (V/V);6) temperatura płynięcia max. –20° C;7) pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) max. 0,3% (m/m);8) pozostałość po spopieleniu max. 0,01% (m/m);9) zawartość siarki nie więcej niż 0,1 % (m/m);10) zawartość wody nie więcej niż 200 mg/kg;11) zawartość zanieczyszczeń stałych nie więcej niż 24 mg/kg;12) barwa czerwona.Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz przepompowanie oleju opałowego. Wykonawca dostarczy zamówiony olej opałowy własnym transportem. Dostawy odbywać będą się sukcesywnie według zgłoszeń przesłanych drogą elektroniczną w terminach, ilościach i miejscu wskazanym przez osobę upoważnioną do realizacji zamówienia (pracownika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu). Wykonawca przy każdej dostawie dołączy odpis ze świadectwa jakości dla dostarczonego oleju opałowego lekkiego. 13) Wykonawca musi posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową OC, na podstawie której regulowane będą należności za szkody spowodowane niewłaściwą dostawą i rozładunkiem paliwa przez cały okres trwania umowy. 14) Wykonawca, przez cały okres realizacji umowy, musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.). W przypadku, gdy okres ważności koncesji jest krótszy niż okres obowiązywania umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu nową koncesję, nie później niż 3 dni robocze przed wygaśnięciem ważności dotychczasowej koncesji, a w trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w wezwaniu terminie.15) Szacunkowa ilość oleju opałowego dla budynku Starostwa Powiatowego w Jaksicach przy ul. Sportowej 4 to 12 500 litrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09211810-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach