Przetargi.pl
„Modernizacja/remont drogi dojazdowej do pól zlokalizowanej na dz. o nr 56 i 7/2 w miejscowości Zgłobice w 2018r.”

Gmina Tarnów ogłasza przetarg

 • Adres: 33100 Tarnów, ul. Krakowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 688 01 34 , fax. 014 688 01 03
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tarnów
  ul. Krakowska 19
  33100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 014 688 01 34, fax. 014 688 01 03
  REGON: 55005400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.tarnow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja/remont drogi dojazdowej do pól zlokalizowanej na dz. o nr 56 i 7/2 w miejscowości Zgłobice w 2018r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmie odcinek o łącznej dł. ok. 865 mb (z czego 805 mb na dz. nr 56 i 60 mb na dz. nr 7/2). 2. Zakres prac obejmował będzie m.in.: - profilowanie i zagęszczenie podłoża, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. ok. 30 cm – ok. 2500 m2, - wykonanie nawierzchni asfaltowej gr w-wy 5 cm – 2600 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy wg wzoru zawartego w zał. nr 1 Kosztorys ofertowy wraz z zestawieniami materiałów, sprzętu i robocizny oraz tabelą elementów scalonych. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie ( jeśli dotyczy ). Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( jeśli dotyczy ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach