Przetargi.pl
"Modernizacja remizy strażackiej w Petrykozach”.

Gmina Działdowo ogłasza przetarg

 • Adres: 13-200 Działdowo, ul. Księżodworska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 23 6970700 , fax. 23 6970701
 • Data zamieszczenia: 2019-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Działdowo
  ul. Księżodworska 10
  13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 23 6970700, fax. 23 6970701
  REGON: 13037802500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzialdowo.ug.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Modernizacja remizy strażackiej w Petrykozach”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja remizy strażackiej w Petrykozach, której zakres prac obejmuje: a) branżę budowlaną, w ramach której należy wykonać: - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, - podłogi i posadzki, - ścianki działowe, - okładziny ścian wewnętrznych i sufitów, - stolarkę drzwiową i okienną, - docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 cm, - docieplenie stropu wełną mineralną o grubości , - roboty malarskie. b) branżę elektryczną, w ramach której należy wykonać modernizację instalacji elektrycznej, c) branżę sanitarną, w ramach której należy wykonać; - modernizację instalacji wodno – kanalizacyjnej, - centralne ogrzewania c. o. Szczegółowy zakres robót opisany został w przedmiarze robót oraz rzucie przyziemia dla przedmiotowej inwestycji, co stanowi część pomocniczą do sporządzenia oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2.500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Nr konta: 55 1020 3541 0000 5602 0309 4943 z dopiskiem wadium w postępowaniu przetargowym pn. „Modernizacja remizy strażackiej w Petrykozach” b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 poz. 110 z późn. zm). 3. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może wymieniony dokument załączyć w oddzielnej, zamkniętej kopercie z jednoznacznym określeniem zawartości -"wadium" (tak by Zamawiający nie był zmuszony otwierać oferty przed upewnieniem się, że wadium zostało złożone przez Wykonawcę).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Oferta - Ofertę stanowi wypełniony Formularz "OFERTA" (Załącznik 2.1. do SIWZ) II. Wraz z OFERTĄ powinny być złożone: 1) OŚWIADCZENIA wymagane postanowieniami pkt. 8.1 IDW; 2) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt. 9.2. IDW; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; UWAGA: Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017r., poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; 4) Dowód wpłaty wadium; 5) Kosztorys ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach