Przetargi.pl
Modernizacja (przebudowa) budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 249 - etap II

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-958 Gdańsk, Na Stoku 50
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
  Na Stoku 50
  80-958 Gdańsk, woj. pomorskie
  REGON: 000092893
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gdansk.wiw.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja (przebudowa) budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 249 - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja (przebudowa) budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 249 – etap II, w celu usunięcia czynników zagrażających życiu ludzi, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, która stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SWZ. Obiekt wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków (z wyłączeniem obiektów i obszarów z terenu dawnej Stoczni Gdańskiej), pod pozycją 2165, jako obiekt o wartościach kulturowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu (nie należy wpłacać w kasie Zamawiającego ),b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;c) gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk, w bankuNBP O/O Gdańsk Nr konta: 95 1010 1140 0168 4113 9120 0000 przed terminem składania ofert,z oznaczeniem „Wadium – Modernizacja (przebudowa) budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 249-etap II”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1. spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:1.1. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:1.1.1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu, przez które rozumie się dokonanie końcowego odbioru całości prac), w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych, polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie obiektu budowlanego wielokondygnacyjnego, w zakres których wchodziła instalacja wentylacji o wartości min. 500 000 zł, o wartości robót co najmniej 1 500 000 zł brutto każda z tych robót.1.1.2. Celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca musi dysponować osobami skierowanymi do realizacji niniejszego zamówienia publicznego, legitymującymi się następującymi kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona:a) do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy.b) do pełnienia funkcji:- kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienie do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót;- kierownika robót elektrycznych – posiadającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych bez ograniczeń, posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) w/w warunek udziału w postepowaniu określony w pkt: 1.1.1 nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że jeden z uczestników konsorcjum musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem.W przypadku wymogu z pkt 1.1.2 doświadczenie wykazuje dowolny uczestnik konsorcjum i doświadczenie może być sumowane.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca musi wykazać się, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 zł. (jeden milion zł).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach