Przetargi.pl
Modernizacja pracowni gastronomicznej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie

Powiat Legionowski ogłasza przetarg

 • Adres: 05-119 Legionowo, ul. gen. Władysława Sikorskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 840 872 , fax. 227 742 551
 • Data zamieszczenia: 2019-10-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Legionowski
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
  05-119 Legionowo, woj. mazowieckie
  tel. 227 840 872, fax. 227 742 551
  REGON: 13269858000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat-legionowski.pl zakładka Zamówienia publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja pracowni gastronomicznej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pracowni gastronomicznej wraz z przebudową instalacji wewnętrznych w budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie przy ul. Targowej 73A. 2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) roboty budowlane, 2) roboty elektryczne, 3) roboty sanitarne, 4) wyposażenie pracowni. 3. Szczegółowy zakres robót do wykonania określa: 1) projekt wykonawczy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, 3) przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 4. W przypadku wystąpienia rozbieżności w załącznikach do SIWZ przyjmuje się następującą hierarchię ważności dokumentów: 1) umowa, 2) projekt wykonawczy, 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 4) przedmiary robót. 5. Cena oferty jest ceną ryczałtową, powinna obejmować pełen zakres zamówienia i uwzględniać wszystkie niezbędne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia leżące po stronie Wykonawcy. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 6. Jeżeli w SIWZ, załącznikach i ogłoszeniach związanych z postępowaniem w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określono przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to ma to na celu jedynie określenie cech technicznych, czy właściwości określonych materiałów jakie należy zastosować dla wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w takich przypadkach materiałów równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy. 7. Zamawiający działając na podstawie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby na okres realizacji zamówienia, które będą wykonywać czynności w zakresie wykonywania robót budowlanych elektrycznych i sanitarnych, z wyłączeniem osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.). Realizacja w/w czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Wymóg powyższy nie dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym wspólników spółek osobowych), który osobiście realizować będzie w/w czynności na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej (samozatrudnienie). Wymagania dotyczące:- sposobu dokumentowania zatrudnienia ww. osób, - uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. 8. Okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące od daty zakończenia wykonania przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych), przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1)pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego – oznacza to, że w terminie składania ofert wniesione wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego;2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej; z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3)gwarancjach bankowych;4)gwarancjach ubezpieczeniowych;5)poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 3.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.4.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Legionowie nr 92 8013 0006 2001 0000 2424 0008. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium także na cały okres związania ofertą, zostanie odrzucona. 6.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 510 na V piętrze – Wydział Finansowo - Księgowy. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), b) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy). Dokument zobowiązania w swej treści musi zawierać, co najmniej następujące informacje: - dane podmiotu udostępniającego zasób, - dane podmiotu przyjmującego zasób, - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach