Przetargi.pl
Modernizacja pomieszczeń socjalno - szatniowych na wielofunkcyjnej hali sportowej A

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku ogłasza przetarg

 • Adres: 43-370 Szczyrk, Plażowa, 8
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku
  Plażowa, 8
  43-370 Szczyrk, woj. śląskie
  REGON: 14273335600050
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cos.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja pomieszczeń socjalno - szatniowych na wielofunkcyjnej hali sportowej A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji pomieszczeń socjalno - szatniowych na wielofunkcyjnej hali sportowej A wraz z krytą pływalnią OBIEKT: Hala sportowa wielofunkcyjna z krytą pływalnią. LOKALIZACJA: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, ul. Plażowa 8, 43-370 Szczyrk, działka nr 1770/1. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI, o której mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje:1) Roboty modernizacyjne ogólnobudowlane w zakresie wykonania: A. Robót rozbiórkowychB. Robót ogólnobudowlanych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.1.posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.1.2.Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.1.3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 140 000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych).1.4.zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:- minimum 1 (jedno) zamówienie, które obejmowały swym zakresem wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie budynku lub części budynku , o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-19

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach