Przetargi.pl
Dostawa agregatu chłodniczego do instalacji mrożenia rozbiegu skoczni narciarskiej K-40

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku ogłasza przetarg

 • Adres: 43-370 Szczyrk, Plażowa, 8
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku
  Plażowa, 8
  43-370 Szczyrk, woj. śląskie
  REGON: 14273335600050
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cos.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa agregatu chłodniczego do instalacji mrożenia rozbiegu skoczni narciarskiej K-40
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zadania obejmuje dostawę agregatu chłodniczego do systemu instalacji mrożenia torów zimowo-letnich na rozbiegu skoczni narciarskiej K-40 (HS 44) w Szczyrku Skalite o wymienionych parametrach technicznych w SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42513290-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.1. Posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.1.2 Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach