Przetargi.pl
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych PCŚ

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja pomieszczeń sanitarnych PCŚ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń sanitarnych na pierwszym piętrze budynku przy ul. Wszystkich Świętych 1 w Poznaniu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 1) robót ogólnobudowlanych; 2) robót w zakresie instalacji sanitarnych; 3) robót w zakresie instalacji elektrycznej; 4) dostawy i montażu armatury i ceramiki sanitarnej, opraw oświetleniowych i pozostałego wyposażenia pomieszczeń sanitarnych. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z: 1) Projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ; 2) Przedmiarem robót branża budowlana, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 3) Przedmiar robót branża sanitarna, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, 4) Przedmiar robót branża elektryczna, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, 5) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót branża budowlana, stanowiącą załącznik nr 4 do umowy, 6) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót branża sanitarna, stanowiącą załącznik nr 5 do umowy, 7) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót branża elektryczna, stanowiącą załącznik nr 6 do umowy, 8) Projektem budowlanym „Remont pomieszczeń sanitarnych na I piętrze budynku PCŚ”, stanowiącym załącznik nr 7 do umowy, 9) Zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i właściwymi przepisami. 4. Aspekt środowiskowy 1) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska. 2) Naruszenie norm z zakresu ochrony środowiska skutkować będzie: a) obowiązkiem przywrócenia stanu środowiska do stanu zgodnego z wymogami na koszt Wykonawcy; b) uprawnieniem do rozwiązania umowy przez Zamawiającego bez wypowiedzenia. 3) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, minimalizowania ich ilości, gromadzenia ich w sposób selektywny w wydzielonych przez siebie i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przedostanie się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania. Jeżeli w trakcie prowadzonych robót powstaną odpady niebezpieczne, Wykonawca oddzieli je od odpadów obojętnych i przekaże je do firm specjalistycznych, zajmujących się ich unieszkodliwieniem. Wszelkie konsekwencje niedopełnienia powyższego obowiązku będą obciążały Wykonawcę. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające zgodne z przepisami wykonania obowiązków w zakresie gospodarki odpadami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości: 4 000,00 zł 2. Wadium wnosi się pod rygorem odrzucenia oferty przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z niżej wymienionych form na Beneficjenta: - w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 91 1020 4027 0000 1502 1262 0672 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, • gwarancjach bankowych, • gwarancjach ubezpieczeniowych, • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Poręczenia i gwarancje należy wystawić na Beneficjenta: Miasto Poznań Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. 3. Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej, przyjęty będzie termin uznania rachunku Zamawiającego w dniu i godzinie składania ofert. 4. Wadium w formach niepieniężnych składa się do wyznaczonego terminu składania ofert w Wydziale Zamówień i Obsługi Urzędu pok. 152 - sekretariat. Przyjęcie dokumentu nie jest jednoznaczne z poprawnością złożonego wadium. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji/poręczeń musi obejmować cały okres związania ofertą. Koniecznym jest, aby gwarancja/poręczenie zawierały w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium oraz obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w § 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp, tj: Zgodnie z § 46 ust 4a ustawy Pzp. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zgodnie z w § 46 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy – zgodnie z § 89 ust. 1 pkt 7b Ustawy Pzp. 7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w § 46 ust. 1-2 oraz 4 Ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8. Dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę: a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ; b) Wypełnione i podpisane Oświadczenie – załącznik nr 2 do SIWZ; c) Wypełniony i podpisany Kosztorys ofertowy; d) Wypełniony i podpisany załącznik nr 3 i 5 do SIWZ – jeśli dotyczy; e) Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach