Przetargi.pl
MODERNIZACJA PARKINGU PRZY UL. TARGOWEJ W KOŚCIERZYNIE

Gmina Miejska Kościerzyna ogłasza przetarg

 • Adres: 83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6802300 , fax. (058) 6802320
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kościerzyna
  ul. 3 Maja 9A 9A
  83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie
  tel. 058 6802300, fax. (058) 6802320
  REGON: 19167512600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscierzyna.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA PARKINGU PRZY UL. TARGOWEJ W KOŚCIERZYNIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Targowej w Kościerzynie. Celem inwestycji jest remont istniejącego parkingu polegający na: - rozebraniu istniejącej nawierzchni z drogowych płyt żelbetowych i płyt chodnikowych - rozebraniu istniejących krawężników - wykonaniu nowej nawierzchni stanowisk postojowych z brukowej kostki betonowej - wykonaniu nowych dróg manewrowych wewnątrz parkingu - ustawieniu nowego krawężnika - wykonaniu nowego odwodnienia powierzchni parkingu z wykorzystaniem istniejącej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium w kwocie 9.500 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1)spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy, 2)są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzą działalność tożsamą z niniejszym zamówieniem, 3)dysponują wykwalifikowanym potencjałem kadrowym, tj. kierownikiem robót drogowych (1 osoba) posiadającym uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w branży drogowej, należącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w charakterze kierownika robót drogowych, 4)dysponują potencjałem technicznym - sprzętem, urządzeniami i materiałami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia tj.: -wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej, w odległości umożliwiającej dojazd z wytwórni do miejsca wbudowania w ciągu 1 godziny 5)zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 3 zamówienia polegające na wykonaniu nawierzchni dróg lub parkingów o łącznej powierzchni min. 4500 m2 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKONAWCY muszą złożyć w OFERCIE następujące dokumenty: 1)Formularz ofertowy; 2)Kosztorys ofertowy wypełniony zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Dokumentacji Projektowej z zestawieniem nakładów robocizny, materiałów i sprzętu w wersji ilościowo-wartościowej (z podaniem ich cen jednostkowych) wraz z narzutami ; 3)Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy; 4)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5)Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6)Wykaz wykwalifikowanego potencjału kadrowego, dla osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia należy także załączyć posiadane uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz życiorys zawodowy, 7)Wykaz potencjału technicznego, którym wykonawca będzie dysponował przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, informacja musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 7.4 siwz, 8)Wykaz podwykonawców lub oświadczenie, że wykonawca zrealizuje roboty we własnym zakresie i nie będzie zlecał żadnych prac podwykonawcom, 9)Informację o doświadczeniu Wykonawcy, która musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 7.5 siwz. Do informacji winny być dołączone dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie, 10)Parafowany projekt umowy, 11)Kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium. Wykonawca, który nie dysponuje własnym potencjałem technicznym i / lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia musi dołączyć pisemne ZOBOWIĄZANIA innych podmiotów, które udostępnią mu sprzęt, wyposażenie techniczne, urządzenia itp. oraz / lub osoby do wykonania zamówienia. Tym samym o zamówienie może ubiegać się wykonawca, który w chwili trwania postępowania nie dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, ale wykaże, iż takim potencjałem i osobami będzie dysponować przy realizacji niniejszego zamówienia publicznego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.koscierzyna.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach