Przetargi.pl
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń

Gmina Przystajń ogłasza przetarg

 • Adres: 42-141 Przystajń, ul. Częstochowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 319-11-53, 319-11-54 , fax. 34 319-17-32
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przystajń
  ul. Częstochowska 5
  42-141 Przystajń, woj. śląskie
  tel. 34 319-11-53, 319-11-54, fax. 34 319-17-32
  REGON: 54868900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminaprzystajn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Przystajń w ramach jednego zamówienia publicznego, poprzez wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED. Zakres modernizacji obejmuje Etap I planowanej modernizacji wzdłuż drogi wojewódzkiej: ul. Częstochowska, ul. Nowa, ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Przystajń i miejscowości Podłęże Szlacheckie, oraz dróg powiatowych: od miejscowości Kostrzyna do Rynku w Przystajni, oraz od Rynku w Przystajni do miejscowości Ługi-Radły, przez Wrzosy, Brzeziny i Bór Zajaciński. Wymianie ulega łącznie 212 punktów oświetlenia. Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji następujących elementów systemu oświetlenia ulicznego: - zamiana oświetlenia starego nieefektywnego sodowego i rtęciowego na nowoczesne energooszczędne oświetlenie LED, - wymiana istniejących elementów zasilających i zabezpieczeń – przewody zasilające oprawy, skrzynki bezpiecznikowe, bezpieczniki, - przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów, - montaż opraw z zastosowaniem programowalnych reduktorów mocy, - montaż systemu redukcji mocy, - opracowanie audytu energetycznego powykonawczego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach