Przetargi.pl
„Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś”, „Modernizacja odcinka ulicy Rybno we wsi Wiktorów”, „Modernizacja odcinka drogi we wsi Łubiec”.

Gmina Leszno ogłasza przetarg

 • Adres: 05-084 Leszno, Aleja Wojska Polskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48227258005 , fax. +48227258552
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Leszno
  Aleja Wojska Polskiego 21
  05-084 Leszno, woj. mazowieckie
  tel. +48227258005, fax. +48227258552
  REGON: 013271370
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś”, „Modernizacja odcinka ulicy Rybno we wsi Wiktorów”, „Modernizacja odcinka drogi we wsi Łubiec”.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji: odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś, odcinka ulicy Rybno we wsi Wiktorów oraz odcinka drogi we wsi Łubiec. Dane dotyczące zadania dla odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś :  Długość odcinka: 452m,  Szerokość: nawierzchnia jezdni 3,0 m oraz pobocza 2 x 0,5m (łącznie 4,0 m),  Działka: 78 w miejscowości Wilkowa Wieś, gm. Leszno. Dane dotyczące zadania dla odcinka ulicy Rybno we wsi Wiktorów:  Długość odcinka: 194 m,  Szerokość: nawierzchnia jezdni 3,5 m oraz pobocza 2 x 0,5m (łącznie 4,5 m),  Działki: 106 i 102/23 w ul. Rybno w miejscowości Wiktorów, gm. Leszno. Dane dotyczące zadania dla odcinka drogi we wsi Łubiec:  Długość odcinka: 343 m,  Szerokość: nawierzchnia jezdni na odc.173m – 6,0 m, na odc.170m – 5,5 m pobocza w obu przypadkach 2x 0,5 m (łącznie: na odcinku 173m - 7,0 m; na odcinku 170 m - 6,5 m),  Działka: 227w miejscowości Łubiec, gm. Leszno. Zakres zadań: Dla odcinka drogi we Wsi Wilkowa Wieś zakres obejmuje wykonanie odcinkowe korytowania na głębokość do 25 cm , wykonanie konstrukcji utwardzenia oraz wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni w szczególności: - Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni na głębokości 25 cm, odcinek 15 m z zagęszczeniem i wywozem materiału, - Zdjęcie z poboczy i jezdni humusu z jego wywiezieniem i zagęszczeniem, - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni, - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 20 cm (452 m x 4,0 m = 1808 m²), - Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S 50/70 (KR3-4 ) o grubości 5 cm (452m x 3,0 m = 1356 m²), - Skropienie emulsją podbudowy z kruszywa łamanego, - Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego (0-31,5 mm) o grubości 5 cm, - Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego o gr. 20 cm, - Montaż znaków drogowych (D-46, D-47) oraz słupków drogowych. Dla odcinka ulicy Rybno we wsi Wiktorów zakres obejmuje wykonanie odcinkowe korytowania na głębokość do 30 cm , wykonanie konstrukcji utwardzenia oraz wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni w szczególności: - Zdjęcie humusu z poboczy z wywiezieniem i zagęszczeniem, - Wykonanie koryta na głębokość 25cm, - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni, - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 20 cm (194 m x 4,5 m = 873 m²), - Skropienie emulsją podbudowy z kruszywa łamanego, - Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S 50/70 (KR3-4 ) o grubości 5 cm , (194 m x 3,5 m = 679 m², podłączenia 100 m²), - Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego (0-31,5 mm) o grubości 5 cm, - Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 20 cm, - Montaż znaków drogowych (D-40, D-41) oraz słupków drogowych. Dla odcinka drogi we wsi Łubiec zakres obejmuje wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni w szczególności: - Zdjęcie humusu z poboczy z wywiezieniem i zagęszczeniem, - Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z lokalnym frezowaniem, - Skropienie emulsją istniejącej nawierzchni, - Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S 50/70 (KR3-4) o grubości 5 cm, (173 m x 6,0 m =1038 m² oraz 170 m x 5,5 m =935 m), - Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego (0-31,5 mm) o gr. 5cm, - Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego o gr. 20 cm lub wykonanie regulacji wysokościowej nawierzchni istniejących zjazdów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach