Przetargi.pl
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 66100 Sulechów, Górzykowo
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3859500, 3859506 , fax. 683 859 507
 • Data zamieszczenia: 2019-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
  Górzykowo 1
  66100 Sulechów, woj. lubuskie
  tel. 68 3859500, 3859506, fax. 683 859 507
  REGON: 97124700700011
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/pzzd_gorzykowo/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji nawierzchni dróg powiatowych masą na gorąco na terenie Powiatu Zielonogórskiego następującymi technologiami: - Remont nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno – asfaltowymi z ręcznym obcinaniem krawędzi, uzupełnieniem tłucznia oraz załadunek i transport destruktu wraz z utylizacją Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1202).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości w wysokości: 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 PLN). Wykonawca, który nie wniesie wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium do Zamawiającego najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. dnia 31-01-2019 do godziny 10:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). Uwaga: W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 1. nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; 3. kwotę gwarancji lub poręczenia; 4. termin ważności gwarancji lub poręczenia; zobowiązanie gwaranta do „bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, - Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy”. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. Wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli do podanego w pkt 9.3. SIWZ terminu zostanie ono zdeponowane w księgowości w siedzibie Zamawiającego lub załączone do oferty. Terminem wniesienia wadium jest data i godzina zaksięgowania kwoty wadium na koncie Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg BGŻ BNP Paribas Bank Polska SA Nr: 76 1600 1156 1848 5214 9000 0004 z dopiskiem WADIUM – Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca wraz z ofertą (formularzem oferty) składa: 1. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – sporządzone wg załącznika nr 3 do SIWZ. 2.Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – sporządzone wg załącznika nr 4 do SIWZ. 3. Formularz cenowy – sporządzony wg załącznika nr 5 do SIWZ. 4. Kryterium oceny ofert „Doświadczenie zawodowe kierownika Budowy” – sporządzony wg załącznika nr 6 do SIWZ. 5. Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - w przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp. Zgodnie z pkt 7.6 SIWZ zobowiązanie powinno być złożone w formie pisemnej w oryginale. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 6. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 7. Pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach