Przetargi.pl
Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipnie

Gmina Lipno ogłasza przetarg

 • Adres: 64-111 Lipno, ul. Powstańców Wielkopolskich 9
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5340127 , fax. 065 5340109
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lipno
  ul. Powstańców Wielkopolskich 9 9
  64-111 Lipno, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5340127, fax. 065 5340109
  REGON: 41105076400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotowa inwestycja obejmuje modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipnie. 2. Zakres prac do wykonania : a) roboty fundamentowe, b) roboty murowe, c) roboty stropowe, d) roboty tynkarskie, e) roboty posadzkarskie, f) roboty izolacyjne, g) roboty ślusarskie, h) roboty malarskie, i) technologia kotłowni, j) roboty pokrywcze, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonej Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiarach Robót. 3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z : 1) Odbiorem kominiarskim przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz prawidłowości podłączenia pieca. 2) Sporządzeniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 3) Urządzeniem i zagospodarowaniem placu budowy oraz jego zabezpieczeniem. 4) Ubezpieczeniem budowy do wysokości przedmiotowego zamówienia. 5) Odtworzeniem i przywróceniem do stanu pierwotnego terenów, na których prowadzone będą prace budowlane. 6) Zabezpieczeniem placu budowy. 7) Wykonaniem wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych. 8) Pokryciem szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, a wynikających z winy Wykonawcy. 9) Ewentualnymi innymi kosztami, które zdaniem oferenta trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł. (słownie : dwa tysiące złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lipno.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach