Przetargi.pl
Modernizacja korytarza w budynku Centrum Konferencyjnego przy ul. Dybowskiego 11 w Olsztynie

UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE ogłasza przetarg

 • Adres: 10-719 Olsztyn, Oczapowskiego 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE
  Oczapowskiego 2
  10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 510884205
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja korytarza w budynku Centrum Konferencyjnego przy ul. Dybowskiego 11 w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie modernizacji polegającej na dociepleniu ściany zewnętrznej korytarza na malowaniu ścian i sufitów oraz wykonanie iniekcji, wentylacji w budynku Centrum Konferencyjnego przy ul. Dybowskiego 11 w Olsztynie.2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 1 i 1A do SWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz przedmiar.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 99 ust. 5 i art. 101 ust. 4 Pzp, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne, normy określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych norm, certyfikatów, ocen technicznych, aprobat i specyfikacji technicznych.4. Zamawiający określa następujące wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 2 ustawy Pzp związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę:Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, t.j. ze zm.) wszystkich pracowników fizycznych oraz operatorów maszyn i urządzeń, którzy przy realizacji robót opisanych w SWZ będą wykonywały czynności w zakresie robót budowlanych związanych z malowaniem oraz szpachlowaniem ścian i sufitów, wykonaniem iniekcji pęknięć na ścianach i suficie, dociepleniem ściany, wykonaniem wentylacji, wymianą kostki brukowej na płyty chodnikowe oraz pracami naprawczymi i porządkowymi. 5. Zaleca się dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem postępowania. Osobą wskazaną do kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest Pan Paweł Wiśniewski, tel. 661-908-098 lub e-mail: pawel.wisniewski@uwm.edu.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach