Przetargi.pl
„Modernizacja klatki schodowej w budynku ZKiW nr 1 w Pelplinie”

Gmina Pelplin ogłasza przetarg

 • Adres: 83-130 Pelplin, plac Grunwaldzki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 536 12 61, , fax. 536 14 64
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pelplin
  plac Grunwaldzki 4
  83-130 Pelplin, woj. pomorskie
  tel. 58 536 12 61, , fax. 536 14 64
  REGON: 19167533300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pelplin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja klatki schodowej w budynku ZKiW nr 1 w Pelplinie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty projektowe i budowlane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego „Modernizacja klatki schodowej w budynku ZKiW nr 1 w Pelplinie”. Celem przeprowadzenia prac projektowych i budowlanych jest rozbiórka istniejącego przeszklenia klatki schodowej z pustaków szklanych, podmurówka otworów, zamontowaniu w nich okien oraz wykonanie prac wykończających. Opis stanu istniejącego. Istniejąca klatka schodowa stanowi łącznik pomiędzy dwoma budynkami dydaktyczno-administracyjnymi. Klatka wysunięta poza lico budynku szkoły w formie ryzalitu o kształcie trapezu. Klatka schodowa zwieńcza 2 budynki 4-ro kondygnacyjne. Jej wysokość wynosi około 12,0 m. Klatka schodowa opiera się na żelbetowym podciągu, jedynie część w kształcie trapezu o maksymalnym wysięgu 1,07 m zaprojektowany został w postaci wspornika. Przeszklenia pomiędzy kondygnacjami wypełnione pustakami szklanymi 20x20x8 na zaprawie cementowej, przy czym każda warstwa zbrojona prętami Ø6 zakotwionymi w filarach miedzyokiennych. ( w załączeniu rysunek architektoniczny i konstrukcyjny klatki schodowej). Projektowane roboty. Celem przedsięwzięcia jest rozebranie przeszklenia klatki z pustaków szklanych oraz przemurowanie ścian i zamontowanie okien doświetlających klatkę schodową i korytarze. Wielkość przeszklenia i przemurowań oraz sposób wykonania powyższego określi projektant w oparciu o obowiązujące przepisy i normy w tym zakresie. W przypadku, kiedy będzie to niezbędne , Wykonawca wystąpi w imieniu Gminy Pelplin o pozwolenie na budowe. Uwaga: szkoła znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków , w strefie B- strefa ochrony konserwatorskiej zabytku, „strefa ograniczenia gabarytu”. Ścianę wypełniającą zaprojektować jako ścianę 2-warstwową, okna rozwierne (ewentualnie na każdym poziome 1 rozwierno-uchylne) z systemem zabezpieczeń uniemożliwiających samowolne otwieranie okien. W oknach zastosować szyby bezpieczne. Projektowana ścian z oknami winna spełniać warunki termoizolacyjności. Dodatkowo w ramach zadania należy przewidzieć: - wykonanie tynków wewnętrznych na dobudowanych ścianach oraz zakup i montaż parapetów ( parapety granitowe lub z konglomeratu) - malowanie klatki schodowej na całej wysokości (zakres wskazany na rysunku) - wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą, wykonanie tynku strukturalnego, montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej - wywóz i utylizacja gruzu i szkła po wykonanych pracach - wymiana opierzeń blacharskich na wysuniętej części daszka, wymiana rynien ( około 6,0 m oraz rury spustowej ( 12 m). 2. Wymagania dotyczące zatrudnienia Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane niżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w zakresie: - wykonanie tynków wewnętrznych na dobudowanych ścianach oraz zakup i montaż parapetów ( parapety granitowe lub z konglomeratu) - malowanie klatki schodowej na całej wysokości (zakres wskazany na rysunku) - wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą, wykonanie tynku strukturalnego, montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej - wywóz i utylizacja gruzu i szkła po wykonanych pracach - wymiana opierzeń blacharskich na wysuniętej części daszka, wymiana rynien W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: • żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; • żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; • przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w wzorze umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach