Przetargi.pl
Wykonywanie robót remontowych na przewodach kominowych wynikających z opinii kominiarskich w budynkach należących do Gminy Gdańsk i będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości w 2020 r.

Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 80-254 Gdańsk, Partyzantów
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , fax. 583 458 235
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
  Partyzantów 74
  80-254 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , fax. 583 458 235
  REGON: 19281776900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieruchomoscigda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorzadowy Zakład Budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie robót remontowych na przewodach kominowych wynikających z opinii kominiarskich w budynkach należących do Gminy Gdańsk i będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości w 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót remontowych na przewodach kominowych wynikających z opinii kominiarskich z rocznego przeglądu przewodów kominowych dla poszczególnych budynków gminnych na terenie Obszarów Administracyjnych nr 1, 2, 3 i 4. 2. Przewidywany zakres zamówienia: Szacunkowa ilość do wykonania robót remontowych na przewodach kominowych to około 63 zestawów dla wsadów lub kominów izolowanych (kwasoodpornych, żaroodpornych, wentylacyjnych). 3. Zakres robót wynikający z opinii kominiarskich: a) montaż wsadów kominowych kwasoodpornych blacha gat. 1.4404 gr. 0,5 mm do istniejących przewodów kominowych murowanych w celu uszczelnienia przewodu spalinowego, b) montaż wsadów kominowych żaroodpornych ze stali gat. 1.4828 gr. 1,00 mm do istniejących kominów murowanych, c) montaż wsadów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm, do przewodów wentylacyjnych w istniejących przewodach murowanych celem ich uszczelnienia, d) dobudowa przewodów wentylacyjnych z rur stalowych ocynkowanych gr. 0,5 mm o ø 150 mm ocieplonych wełną mineralną o grubości 50 mm i obudowanych rurą osłonową oraz prowadzonych po ścianie wewnętrznej lub zewnętrznej budynku z wyprowadzeniem ponad dach budynku, e) dobudowa przewodów spalinowych kwasoodpornych z blachy gat. 1.4404 gr. 0,5 mm o ø 150 mm ocieplonych wełną mineralną o grubości 50 mm i obudowanych rurą osłonową oraz prowadzonych po ścianie wewnętrznej lub zewnętrznej budynku z wyprowadzeniem ponad dach budynku, f) dobudowa przewodów dymowych żaroodpornych stal gat. 1.4828 gr. 1,0 mm o ø 150 mm ocieplonych wełną mineralną o grubości 50 mm i obudowanych rurą osłonową oraz prowadzonych po ścianie wewnętrznej lub zewnętrznej budynku z wyprowadzeniem ponad dach budynku, g) inne prace wynikające z zaleceń zawartych w opiniach kominiarskich (przyłączenia kanałów wentylacyjnych, spalinowych, dymowych, założenia daszków, nasad kominowych wspomagających ciąg, itp.) h) roboty budowlane towarzyszące robotom kominowym, tj.: - przemurowanie kominów z naprawą główek kominowych, - wykucia z zamurowaniem bruzd w ścianach, - naprawa stropów, stropodachów, dachów, ścian po przejściach przewodami kominowymi, - obsadzanie drzwiczek wyczystnych i kratek wentylacyjnych, - inne niezbędne, roboty budowlane towarzyszące konieczne do realizacji zadania. 4. Wykonanie opinii kominiarskiej powykonawczej, która ma zawierać schemat przewodów kominowych istniejących w budynku z oznaczeniami i opisem wykonanych robót potwierdzających drożność, szczelność i właściwy ciąg w przewodach kominowych. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: a) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – wymagania ogólne – wykonanie wsadów kominowych i wentylacji w budynkach mieszkalnych - załącznik nr 1A do SIWZ, b) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – instalacja wsadów kominowych kwasoodpornych i żaroodpornych – załącznik nr 1B do SIWZ, c) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – instalacja wentylacji grawitacyjnej – załącznik nr 1C do SIWZ, d) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty murowe – kominy - załącznik nr 1D do SIWZ. 6. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów należy je rozumieć, jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć, jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna i system referencji technicznej, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 7. Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót budowlanych takich jak: tynkarskie, murarskie, instalatorskie w zakresie instalacji wentylacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności. Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca musi załączyć aktualny na dzień złożenia wykaz osób, (dotyczy osoby posiadającej tytuł mistrza kominiarskiego, zgodnie z drukiem Zdolność zawodowa; wykaz osób) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: - Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. - Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5 pkt 2-4. 2. Złożyć Druk “OFERTA”, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego. 3. Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub nazwy podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę. 4. Podać w złożonej ofercie ilość miesięcy posiadania przez kominiarza kwalifikacji mistrza kominiarskiego, którego Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia. 5. Podać w złożonej ofercie okres gwarancji na dobudowane przewody, przemurowane kominy oraz uszczelnienie przewodów wsadami. Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem gwarancji określonym przez Wykonawcę w ofercie. Minimalny okres gwarancji winien wynosić co najmniej 36 miesięcy na dobudowane przewody, przemurowane kominy oraz uszczelnienie przewodów wsadami. Jeżeli Wykonawca określi okres gwarancji poniżej 36 miesięcy – jego oferta zostanie odrzucona. 6. Podać w złożonej ofercie stawkę roboczogodziny (z narzutami bez podatku VAT) dla robót budowlanych niewykazanych w Formularzu cenowym. 7. Podać w złożonej ofercie rodzaj rury osłonowej dla przewodu kominowego. 8. Udzielić co najmniej 12 miesięcy rękojmi i gwarancji za wady na pozostałe prace. 9. Złożyć podpisane Formularz cenowy, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 10. Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu. 11. Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 15 ppkt. 2-5 SIWZ. 12. Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy. 13. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach