Przetargi.pl
„Modernizacja kanału sanitarnego Ø 300 w miejscowości Orzechowce”

Gmina Żurawica ogłasza przetarg

 • Adres: 37-710 Żurawica, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6723940, 6713378 , fax. 166 723 940
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żurawica
  ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 1
  37-710 Żurawica, woj. podkarpackie
  tel. 016 6723940, 6713378, fax. 166 723 940
  REGON: 55117700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zurawica.pl/przetargi/ogl_ust.htm

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja kanału sanitarnego Ø 300 w miejscowości Orzechowce”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy: Modernizacja kanału sanitarnego – Orzechowce, Gmina Żurawica Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, metodą bezwykopową renowacji/naprawy kolektora sanitarnego Ø 300 o długości około 610 m. wraz ze studniami kanalizacyjnymi około 12 szt. na terenie miejscowości Orzechowce. Zamawiający dopuszcza wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej w technologii bezwykopowej – rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową utwardzanego promieniami UV. W ramach inwestycji należy również wykonać: 1. czyszczenie i przygotowanie kanału do renowacji; 2. kontrolna inspekcja TV kamerą Full HD kanalizacji po czyszczeniu; 3. frezowanie; 4. usunięcie innych przeszkód; 5. wykonanie napraw punktowych metodą tzw. pakerów polegająca na punktowym wzmocnieniu i uszczelnieniu kanału poprzez zastosowanie krótkiego rękawa, paker wprowadzany jest do kanału w miejsce uszkodzenia 6. bezwykopowa renowacja kanału przy pomocy rękawa z zastosowaniem np. żywic utwardzanych promieniami UV 7. pobór próbki (co najmniej 3 prób dla całego przedmiotu zamówienia z odcinka wskazanego przez Zamawiającego oddzielnie dla kolektora sanitarnego DN300) w celu określenia: - grubości ścianki, - sztywności obwodowej, - gęstości materiału rękawa; 8. kontrola inspekcyjna kamerą do kanalizacji Full HD po wykonaniu renowacji. Efektem wykonanej inspekcji jest płyta DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji obrazujący jakość wykonanego montażu rękawa oraz zdjęciami włączeń przykanalików dostarczona dla Zamawiającego; 9. renowacja chemią budowlaną studni kanalizacyjnych, w tym uszczelnienie przyłączy włączonych do studni rewizyjnych oraz przyłączy włączonych do kanału na „ślepo” metodą tzw. kapeluszy. Wykonawca powinien przed zawarciem Umowy dokonać rzetelnej analizy Przedmiotu Umowy oraz wszelkiej dokumentacji, zapoznać się z wymogami określonymi przez Zamawiającego, SIWZ, z terenem na którym ma być realizowany przedmiot umowy i jego otoczeniem oraz z lokalnymi warunkami, z klimatem i jego możliwymi zmianami i wahaniami oraz zapoznać się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją Przedmiotu Umowy. Zamawiający posiada zapis kontroli inspekcyjnej kamerą Full HD fragmentów przedmiotowego odcinka kanalizacji, który ze względów na dużą ilość zajmowanego miejsca nie został umieszczony na serwerach internetowych Gminy Żurawica. Istnieje możliwość przekazania zapisów z kamer na nośniku CD po wcześniejszym pisemnym wniosku Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku numer 7 i 8 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta (formularz ofertowy stanowiący zał . nr 1 do SIWZ) każdy wykonawca musi dołączyć: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. b) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże samodzielnie(bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) oświadczenie zamawiającemu o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. –zgodnie z zał. Nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach