Przetargi.pl
Modernizacja izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentalno – piwnicznych w budynku szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W SŁUPSKU ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, Prof. Lotha 3
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W SŁUPSKU
  Prof. Lotha 3
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  REGON: 367386564
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp11.slupsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentalno – piwnicznych w budynku szkoły
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych:a) Frontu Sali gimnastycznej tj:- Wykonanie wykopów,- Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych (murek terenu zielonego przy ścianie piwnicznej),- Usunięcie starych powłok bitumicznych,- Naprawa uszkodzonych w murze cegieł lub innych uszczerbień,- Przygotowanie i naprawa podłoża – oczyszczenie powierzchni muru,- Przygotowanie i naprawa podłoża – reprofilowanie spoin w murze,- Impregnacja biobójcza ręczna,- Wyrównanie podłoży,- Wykonanie fasety z zaprawy wodoszczelnej,- Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych – ręczne gruntowania podłoża pionowego – dwie warstwy,- Montaż płyt XPS o grubości 8,0 cm na ścianach,- Wykonanie drenażu:- podsypka filtracyjna z mieszanki żwiru i piasku,- ułożenie drenażu z rurek drenarskich z tworzywa sztucznego o średnicy 110 mm,- obsypka filtracyjna z mieszanki żwiru i piasku,- podłączenie drenażu do istniejącej kanalizacji deszczowej,- Zasypanie wykopów ziemią z ukopu,- Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża,- Ułożenie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,- Ułożenie krawężnikówb) Budynek szkoły od strony Lotha tj:- Wycinka drzewa – klon - Wykonanie wykopów,- Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych,- Usunięcie starych powłok bitumicznych,- Naprawa uszkodzonych w murze cegieł lub innych uszczerbień,- Przygotowanie i naprawa podłoża,- Impregnacja biologiczna ręczna,- Wyrównanie podłoży pionowych,- Wykonanie fasety z zaprawy wodoszczelnej,- Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych – ręczne- Gruntowanie podłoża pionowego – dwie warstwy,- Montaż płyt XPS o grubości 8,0 cm na ścianach,- Wykonanie drenażu- podsypka filtracyjna z mieszkanki żwiru i piasku,- ułożenie drenażu z rurek drenarskich z tworzywa sztucznego o średnicy 110 mm,- obsypka filtracyjna z mieszkanki żwiru i piasku,- podłączenie drenażu do istniejącej kanalizacji deszczowej,- zasypanie wykopów.c) Mur oporowy- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej- Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych- Wykonanie ław fundamentowych prostokątnych żelbetowych z zastosowaniem pompy do betonu,- Wykonanie betonowych ścian fundamentowych,- Ściana z prefabrykatów betonowych o grubości 20,0 cm,- Montaż balustrady z pochwytem,- Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne z betonu,- Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6,0 cm,d) Prace porządkowe- wywiezienie gruzu,- uporządkowanie terenu- nasadzenia zastępcze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:1. skieruje do realizacji zadania w ramach przedmiotu zamówienia: kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), legitymującego się minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót.Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.2. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:- co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub remoncie fasady budynku o wartości minimum 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda robota, przy czym wartość robót związanych w wykonaniem izolacji fundamentów w ogólnej wartości całości każdej z robót, powinna być nie mniejsza niż 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) bruttolubco najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji fundamentów budynku o wartości minimum 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda robotalubjednej roboty polegającej na budowie lub remoncie fasady budynku o wartości minimum 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda robota, przy czym wartość robót związanych w wykonaniem izolacji fundamentów w ogólnej wartości całości robót, powinna być nie mniejsza niż 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) brutto oraz wykonaniu jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu izolacji fundamentów budynku o wartości minimum 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.Roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy traktuje się jako jedną robotę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach