Przetargi.pl
„Modernizacja infrastruktury technicznej Schroniska dla Zwierząt w m. Przylasek gmina Platerówka””

Związek Gmin "Kwisa" ogłasza przetarg

 • Adres: 59-800 Lubań, Dąbrowskiego 18
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 756467186
 • Data zamieszczenia: 2022-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Gmin "Kwisa"
  Dąbrowskiego 18
  59-800 Lubań, woj. dolnośląskie
  tel. 756467186
  REGON: 230028718
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kwisa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja infrastruktury technicznej Schroniska dla Zwierząt w m. Przylasek gmina Platerówka””
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest„Modernizacja infrastruktury technicznej Schroniska dla Zwierząt w m. Przylasek gmina Platerówka”.Inwestycja obejmuje: 1) modernizację sieci wodociągowej ze studnią, hydrofornią oraz stacją uzdatniania wody2) modernizację wewnętrznej instalacji wod-kan. oraz c.w.u3) modernizację sieci kanalizacyjnej kompleksu schroniska z lokalną oczyszczalnią ścieków4) modernizację kanalizacji deszczowej z budową otwartego zbiornika retencji deszczówki5)budowę indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego dla potrzeb ogrzewania obiektów oraz modernizacja systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Należy wnieść wadium o wartości 24 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:a)Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/ przebudowie/ modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej lub kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 300 000 zł brutto ;b)Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże dysponowanie oraz podstawę do dysponowania następującymi osobami:-Kierownik Budowy/robótWymagana liczba osób: 1Uprawnienia budowlane:uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;Doświadczenie zawodowe:minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót,wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach