Przetargi.pl
„Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie”

Powiat Żniński ogłasza przetarg

 • Adres: 88400 Żnin, ul. Potockiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 031 100 , fax. 523 031 302
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Żniński
  ul. Potockiego 1
  88400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 031 100, fax. 523 031 302
  REGON: 9235116200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatzninski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa schodołazu (w tym montaż) do Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33196200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Do formularza oferty należy załączyć Formularz – Wykaz sprzętu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ) oraz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ) z postępowania oraz (o ile jest to niezbędne) pełnomocnictwo. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w Oświadczeniach, o których mowa w pkt 3. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w pkt 3, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia potwierdzać mają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach