Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu Szkoła jutra

Gmina Miasta Rypin ogłasza przetarg

 • Adres: 87500 Rypin, ul. Warszawska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 280 96 19 , fax. 54 280 96 54
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Rypin
  ul. Warszawska 40
  87500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 280 96 19, fax. 54 280 96 54
  REGON: 91086671000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rypin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu Szkoła jutra
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa do miejsc wskazanych w Załączniku Nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyposażenia pracowni szkolnych (wyposażenie i pomoce dydaktyczne) w ramach projektu Szkoła jutra: a) Wyposażenie pracowni chemii w liceum, b) Dygestorium pracowni chemii w liceum, c) Wyposażenie pracowni chemii w liceum – szafka metalowa na odczynniki, d) Wyposażenie pracowni biologii w liceum, e) Wyposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego w szkołach podstawowych – 18 zestawów, f) Wyposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego w szkołach podstawowych Gminy Miasta Rypin – pracownia biologii – 2 zestawy, g) Wyposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego w szkołach podstawowych Gminy Miasta Rypin – pracownia chemii – 2 zestawy, h) Wyposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego w szkołach podstawowych Gminy Miasta Rypin – pracownia chemii - dygestorium – 2 sztuki, i) Wyposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego w szkołach podstawowych Gminy Miasta Rypin – pracownia fizyki – 2 zestawy, j) Wyposażenie pracowni językowej, k) Wyposażenie pracowni językowej – Radioodtwarzacz – 4 sztuki, l) Wyposażenie pracowni logopedycznej – Walizka logopedyczna – 2 sztuki, m) Pomoce do prowadzenia zajęć, n) Wyposażenie szkolnego ośrodka kariery – Pomoce do prowadzenia zajęć. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający wykaz i opis wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3) Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: a) Do wszystkich urządzeń (jeżeli dotyczy) należy dołączyć wszelkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania. b) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania usterek. Zadania wchodzące w zakres czynności gwarancyjnych, Wykonawca zrealizuje na własny koszt, w tym w szczególności dojazd, odbiór i zwrot naprawianego sprzętu. c) Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie. d) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych. e) Termin przydatności (jeżeli dotyczy) minimum 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego. f) Wymagania ogólne do realizacji zamówienia zostały opisane w Załączniku Nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 4) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie obowiązki Wykonawcy wymienione w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 5) Wykonawca w dniu zawarcia umowy dostarczy harmonogram dostaw do poszczególnych placówek. 6) Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekaże Wykonawcy niezbędne dane do realizacji zamówienia. 7) Dokumentacja przetargowa uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY zawierający w szczególności cenę ofertową za przedmiot zamówienia oraz wykaz dotyczący podwykonawstwa według wzoru – Załącznik nr 1 do SIWZ; 6.2. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów; 6.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 6.4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 570 z późn. zm.); 6.5. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty; 6.6. Oświadczenie Wykonawcy (RODO) według wzoru – Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach