Przetargi.pl
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Wodzisław – II przetarg

GMINA WODZISŁAW ogłasza przetarg

 • Adres: 28-330 Wodzisław, ul. Krakowska 6
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA WODZISŁAW
  ul. Krakowska 6
  28-330 Wodzisław, woj. świętokrzyskie
  REGON: 291010850
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodzislaw.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Wodzisław – II przetarg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Wodzisław” w zakresie budowy instalacji gazu ze zbiornikami gazu w Szkole Podstawowej w Niegosławicach, budowy instalacji gazu ze zbiornikami gazu wraz z wymianą instalacji C.O. w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach oraz budowy instalacji gazu ze zbiornikiem gazu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Lubczy.2. Zamawiający informuje, że:Inwestycja dofinansowana jest z Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” Edycja 3PGR/2021.Inwestycja polega na modernizacji systemu ogrzewania budynków szkół podstawowych w Lubczy, Niegosławicach i Piotrkowicach.3. Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych opisanych dokumentacją projektową: 1) Projekt techniczny pt. „Instalacja gazu ze zbiornikiem 2x4850l dla budynku Szkoły Podstawowej. Adres inwestycji: 28-330 Wodzisław – Niegosławice 85, nr geodezyjny dz. 226/1”. Na realizację projektu Zamawiający uzyskał dnia 02.08.2022r. pozwolenie na budowę.2) Projekt techniczny pt. „Instalacja gazu ze zbiornikiem 2x4850l dla budynku Szkoły Podstawowej. Adres inwestycji: 28-330 Wodzisław – Piotrkowice 41, nr geodezyjny dz. 135”. Na realizację projektu Zamawiający uzyskał dnia 02.08.2022r. pozwolenie na budowę.3) Projekt techniczny pt. „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły podstawowej w Piotrkowicach. Adres inwestycji: 28-330 Wodzisław – Piotrkowice 41, nr geodezyjny dz. 135”.4) Projekt budowlany pt. „Przebudowa instalacji c.o. i c.w.u. wraz z adaptacją pomieszczenia na kotłownię gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy, zbiornik na gaz wraz z instalacją zewnętrzną i wewnętrzną gazową w ramach zadania: Przebudowa instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy wraz z instalacją fotowoltaiczną”. Na realizację projektu Zamawiający uzyskał dnia 16.08.2021r. pozwolenie na budowę.5) Projekt budowlano-wykonawczy pt. „ Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Sz. P. w Lubczy. Lokalizacja Lubcza dz. nr 224/1, Wodzisław.”W związku z pytaniami Wykonawców wyjaśniamy: a) Automatyka kotłów pracujących w kaskadzie sterowana czujnikiem zewnętrznym temperatury i menadżerem kaskady zależna jest od rozwiązań przyjętych przez producenta kotłów – schematem proponowanym przez producenta kotła. Ponieważ projekt nie może wskazywać producenta kotła nie może on również wskazywać przyjętej automatyki kotła.b) Opis regulacji zawarty jest w części opisowej instalacji ogrzewania. Nastawy na zaworach termostatycznych związane są z konstrukcją producenta zaworów. Ponieważ projekt nie może wskazywać producenta zaworów, dobór nastaw zaworów i ustawienie należy do wykonawcy robót. Należy wykorzystać wykresy wydajności zaworu lub tabelaryczne zestawienia nastaw wstępnych zaworów w zależności od przyjętego producenta zaworów.c) Zamawiający przewiduje montaż gazomierza w zewnętrznej skrzynce naściennej.d) Zamawiający przewiduje stację uzdatniania wody w kotłowni.4. Z uwagi na wykonywanie robót na czynnym obiekcie szkoły podstawowej, Wykonawca musi zadbać o odpowiednie zabezpieczenie placu budowy oraz bezpieczeństwo uczniów i innych użytkowników obiektu w trakcie robót, dostaw, przejazdów i innych komplikacji. W szczególności należy ograniczyć wykonywanie robót uciążliwych i powodujących hałas w czasie nauki szkolnej. Roboty należy zaplanować w taki sposób, żeby prace wywołujące hałas lub uciążliwe były wykonywane poza godzinami nauki w szkole (należy to uzgodnić z Dyrektorem placówki).5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:1) Opisem przedmiotu zamówienia,2) Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 454/2021 z dnia 16.08.2021r.3) Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 293/2022 z dnia 02.08.2022r.4) Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 289/2022 z dnia 02.08.2022r.5) Zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,6) Pozwoleniami, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami niezbędnymi do zrealizowania umowy,7) Obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy zostały określone w załącznikach do SWZ, w tym m.in. Projektowanych postanowieniach umowy (PPU), Dokumentacji projektowej oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Załączony do SWZ przedmiar robót pełni jedynie funkcję informacyjno-pomocniczą i nie jest podstawą do wyceny. 7. Przedmiot zamówienia obejmuje również:1) wykonanie wszystkich niezbędnych czynności koniecznych do realizacji robót, m.in. przygotowanie zaplecza technicznego budowy a także uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń oraz poniesienie kosztów i opłat z tego tytułu,2) wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, w tym: urządzenia placu budowy (ze szczególnym uwzględnieniem robót prowadzonych w bliskim sąsiedztwie budynku szkoły oraz w samym budynku szkoły), utrzymania placu budowy a następnie likwidacji placu budowy i jego zaplecza oraz uporządkowanie terenu;3) oznakowanie budowy,4) odtworzenie wszystkich naruszonych elementów zagospodarowania, np. chodniki, place, ogrodzenia,5) zagospodarowanie terenu inwestycji,6) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wszystkich elementów inwestycji,7) sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej (w tym dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja geodezyjna), 8) opłaty za wymagane kontrole, przeglądy i pomiary (m.in. odbiór kominiarski, UDT),9) uporządkowanie i doprowadzenie do stanu poprzedniego terenu inwestycji,10) wykonanie i umieszczenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 3 tablic informacyjnych zgodnych z wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, obowiązującymi beneficjentów programów dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych dostępnymi pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/promocja. Tablice należy wykonać z płyty kompozytowej (gr. min. 3 mm) i zamontować na dwóch słupkach metalowych o śr. min. 60 mm (mocowanie w 4 punktach),11) uzyskanie prawomocności zgłoszenia zakończenia robót do Nadzoru budowlanego lub pozwolenia na użytkowanie dla robót objętych pozwoleniem na budowę.8. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia tak by sporządzić ofertę i wykonać go zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz zawartą z Zamawiającym umową.9. Gwarancja i rękojmia za wady. Okres gwarancji i rękojmi za wady liczy się od dnia odbioru końcowego. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny przegląd gwarancyjny obiektu obejmujący m.in. konserwację oraz serwis dostarczonych, zamontowanych lub zainstalowanych urządzeń, materiałów, produktów, wyrobów, systemów, instalacji i wyposażenia z częstotliwością wymaganą przez ich producentów dla zachowania gwarancji i bezusterkowej eksploatacji obiektu, jednak nie rzadziej niż jeden raz na rok. Koszty przeglądów gwarancyjnych, serwisu, konserwacji oraz koszty materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń ponosi Wykonawca. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą nie rzadziej niż 1 raz do roku. 10. Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca w okresie gwarancji przystąpił do usuwania awarii w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia. Czas reakcji na awarię stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest określić w ofercie w jakim czasie przystąpi do usuwania awarii.11. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga udzielenia następujących rodzajów gwarancji: 1) Gwarancja jakości i rękojmia za wady na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę). Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest określić w ofercie ile miesięcy gwarancji i rękojmi udzieli na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę). 2) Gwarancja jakości i rękojmia za wady na zainstalowane urządzenia i dostarczone wyposażenie. Okres gwarancji na zainstalowane urządzenia i dostarczone wyposażenie wynosi 24 miesiące. Jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa niż 24 miesiące to Zamawiającemu przysługuje prawo do skorzystania z uprawnień gwarancyjnych udzielonych przez producenta urządzeń lub wyposażenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45333000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i obejmować musi okres związania ofertą.3. Składając ofertę, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu,b) gwarancjach bankowych,c) gwarancjach ubezpieczeniowych,d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 94 8526 0001 0000 0130 2000 0006 z dopiskiem Wadium – Modernizacja szkół.6. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na tyle wcześniej, żeby w momencie upływu terminu składania ofert wadium było zaksięgowane na rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego ww. rachunek.7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt b-d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.8. Gwarancja lub poręczenie stanowiące formę wadium winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt b-d, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:9.1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;9.2. wykonawca, którego oferta została wybrana:a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane);9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek jeżeli wykaże, że:1.1) wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie instalacji gazu wraz ze zbiornikiem LPG o pojemności min. 4850 litrów o wartości robót min. 75 000,00 zł brutto.W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek jest spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykażą się doświadczeniem, o którym mowa powyżej.Jeżeli w dokumentach Wykonawcy wartości będą podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy tę wartość na PLN wg średniego kursu NBP, na dzień którego określona wartość się odnosi (np. dzień zakończenia realizacji robót). Jeżeli na ten dzień nie był publikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed tym dniem.1.2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:a) Kierownik budowy – osoba posiadająca:- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.b) Kierownik robót elektrycznych – osoba posiadająca:- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń.Zamawiający dopuszcza możliwość aby jedna osoba łączyła dowolnie funkcje w powyższych zakresach, jeżeli posiada stosowne uprawnienia.Zamawiający uznaje:- wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz- uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także- zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.2. Sytuacji ekonomicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek jeżeli wykaże, że:2.1) posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).Zamawiający dopuszcza sumowanie wartości środków finansowych posiadanych przez wykonawcę ze zdolnością kredytową tegoż wykonawcy, tak aby osiągnąć minimalną kwotę na wykazanie sytuacji finansowej.Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania zdolności kredytowej potwierdzonej przez różne instytucje (banki) dla jednego wykonawcy.W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek jest spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykażą się sytuacją finansową, o której mowa powyżej.Jeżeli w dokumentach Wykonawcy wartości będą podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy tę wartość na PLN wg średniego kursu NBP, na dzień którego określona wartość się odnosi. Jeżeli na ten dzień nie był publikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed tym dniem.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-20

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach