Przetargi.pl
Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Dub

GMINA KOMARÓW-OSADA ogłasza przetarg

 • Adres: 22-435 Komarów-Osada, ul. Rynek 15
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846153102 , fax. 846153185
 • Data zamieszczenia: 2023-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KOMARÓW-OSADA
  ul. Rynek 15
  22-435 Komarów-Osada, woj. lubelskie
  tel. 846153102, fax. 846153185
  REGON: 950368500
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.komarow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Dub
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Dub”.a) Opis przedmiotu zamówienia zawiera się w ramach dokumentacji projektowej i przedmiarach robót stanowiących łącznie Załącznik nr 1 doSWZb) Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:• Przebudowę drogi gminnej nr 112256L od km 0+000,00 do km 0+244,00• Przebudowę drogi gminnej nr 110958L od km 0+006,00 do km 1+428,00Roboty te zostały uwzględnione w przedmiarach robót będących elementem składowym załącznika nr 1 do SWZ.c) Zamawiający informuje, że przedmiary robót stanowią wyłącznie materiał pomocniczy dla potrzeb wyceny oferty oraz do ustalenia ceny przy zamówieniach dodatkowych (jeżeli wystąpią) lub zmniejszenia zakresu robót.d) Załączniki o których mowa w pkt 4.1. a) zamawiający udostępnia na stronie internetowej, na której została udostępniona SWZ.e) UWAGA: Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentacji pozwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w oparciu o załączone dokumenty. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych pozwoleń w organie architektoniczno-budowlanym. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania odpowiednich dokumentów.f) UWAGA: Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę i montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego zasilanych panelami fotowoltaicznymi przy drodze nr 112256L oraz wymianę istniejącego oświetlenia przy drodze gminnej 110958L na oświetlenie LED. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania stosownej zgody PGE w tym m.in.: specyfikacja proponowanego sprzętu, lokalizacja w obrębie działki objętej postępowaniem, inne dokumenty wymagane przez organ architektoniczno budowlany (jeżeli dotyczy). Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów w terminie do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12.1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania z ofertą w wysokości - 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych);12.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.12.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach,1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji RozwojuPrzedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).12.4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Powiatowy Bank Spółdzielczy Zamość o/Komarów nr 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001 z dopiskiem „Wadium – Znak sprawy: IRFZ.271.5.2023”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.12.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Komarów-Osada7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jejtreści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);12.6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.12.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę minimum 500 000,00 zł.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na modernizacji lub przebudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto.Wykonawca winien załączyć dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.6.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.6.4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.6.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udostępniających zasoby, składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.6.6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 6.4, potwierdza że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,6.7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.112 ust.2 pkt.3 i 4 ustawy PZP, oraz jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.6.8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.6.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.6.10. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach