Przetargi.pl
Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i ul. Piłkarskiej w Bytomiu – Etap II, realizowana przy jednoczesnej transformacji terenów pogórniczych

Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, Kolejowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 288 08 88 , fax. 32 289 10 53
 • Data zamieszczenia: 2021-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o
  Kolejowa 2a
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 32 288 08 88, fax. 32 289 10 53
  REGON: 24369953000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.bspb.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i ul. Piłkarskiej w Bytomiu – Etap II, realizowana przy jednoczesnej transformacji terenów pogórniczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, obejmujące swym zakresem opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i ul. Piłkarskiej w Bytomiu – Etap II”, realizowana przy jednoczesnej transformacji terenów pogórniczych”, z podziałem na: 1.1. FAZA I: wykonanie prac przedprojektowych i projektowych z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych (projekt budowlany, projekt wykonawczy, branżowe projekty techniczne) uzgodnienia z policją, uzgodnienie projektów z odpowiednią komórką PZPN oraz zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, sporządzenie STWiORB, przedmiarów robót budowlanych, kosztorysy dla kompletnej realizacji inwestycji (wykonane na zasadach przewidzianych dla wykonania kosztorysów inwestorskich, zgodnie z aktem wykonawczym do ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, wydanym na podstawie w art 34 ust. 2 tejże ustawy). 1.2. FAZA II: wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych związanych z budową pełnowymiarowego boiska treningowego do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z trybunami o stalowej głównej konstrukcji nośnej dla 1244 miejsc siedzących, budowa w stanie surowym zamkniętym trzykondygnacyjnego budynku zaplecza socjalnego o powierzchni zabudowy c.a.1200m2 oraz powierzchni użytkowej c.a. 3100m2, roboty wykończeniowe kondygnacji parteru w zakresie przewidzianym do funkcjonowania Akademii Piłkarskiej, wykonanie przyłączy i sieci, kompletne zagospodarowanie terenu zgodne z wymogami aktualnego podręcznika licencyjnego PZPN dla II ligi. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w/we: 2.1. Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 2.2. Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który stanowi załącznik nr 4a do SIWZ, w zakresie całości prac przedprojektowych i projektowych przewidzianych dla Fazy I oraz robót budowlanych wskazanych do wykonania w Fazie II. UWAGA. Przedmiot zamówienia nie obejmuje robót budowlanych objętych Fazą III i Fazą IV wskazanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach