Przetargi.pl
Zapewnienie dostępu do łożysk i dylatacji na estakadzie MA-470 w ciągu autostrady A1 w km 523+686 w m. Knurów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-017 Katowice, ul. Myśliwska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48322586281 , fax. +48322598710
 • Data zamieszczenia: 2021-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
  ul. Myśliwska 5
  40-017 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48322586281, fax. +48322598710
  REGON: 01751157500050
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapewnienie dostępu do łożysk i dylatacji na estakadzie MA-470 w ciągu autostrady A1 w km 523+686 w m. Knurów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.: „Zapewnienie dostępu do łożysk i dylatacji na estakadzie MA-470 w ciągu autostrady A1 w km 523+686 w m. Knurów”. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: - wykonanie elementów montażowych pomostów inspekcyjnych w wytwórni, - montaż pomostów pomiędzy podporami pośrednimi w osiach od nr 2 do 16 umożliwiające przejście pomiędzy sąsiednimi oczepami podpory, - montaż pomostów inspekcyjnych do pasów dolnych dźwigarów ustroju nośnego estakady w kierunku Gliwic pomiędzy podporami od osi nr 2 do 16, - montaż balustrad zabezpieczających przed upadkiem na skraju oczepów podpór pośrednich w osiach od nr 2 do 16, - montaż pomostów inspekcyjnych do oczepów podpór pośrednich w osiach podpór nr 17, 18, 19 i przyczółka w osi nr 20.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach