Przetargi.pl
Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice - w formule zaprojektuj i wybuduj

Gmina Wierzchosławice ogłasza przetarg

 • Adres: 33-122 Wierzchosławice, -
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wierzchosławice
  -
  33-122 Wierzchosławice, woj. małopolskie
  REGON: 851660996
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzchoslawice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice - w formule zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice – CZĘŚĆ 1: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Ostrowie LOKALIZACJA: Inwestycja na działkach o numerach ewidencyjnych 193/1 i 193/2, obręb 0008 Ostrów, Gmina Wierzchosławice. Adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Twardowskiego w Ostrowie, 33-122 Ostrów 139.ZAKRES: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.W ramach zamówienia Wykonawca ma obowiązek:- wykonania dokumentacji technicznej branż instalacyjnych dla przedmiotowego obiektu przy uwzględnieniu wszystkich nie ujętych w niniejszym opracowaniu wytycznych i uwarunkowań; - Wykonania dokumentacji obejmującej co najmniej:• projekt wykonawczy lub budowlano-wykonawczy w podziale na branże instalacyjne wg wymagań prawnych dla przedmiotowego obiektu;• prawidłowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach przewidzianych do realizacji;• dokumentacje powykonawcze zrealizowanych robót w podziale na branże,- wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych i instalacyjnych;- uzyskania na koszt Wykonawcy w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaganymi do realizacji zadania będącego przedmiotem zamówienia;- o ile będzie zachodziła taka konieczność wykonanie wszelkich badań i ekspertyz budowlanych, konstrukcyjnych, elektrycznych, mykologicznych, itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,- wykonania robót budowlanych instalacyjno - wykończeniowych przedmiotowego obiektu według sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, PFU, SWZ,- Wykonawca powinien również uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty itp., wynikające z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robót budowlanych na koszt własny.Zakres robót budowlanych:Budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Ostrowie:- Roboty budowlane wewnątrz budynku:• modernizacja i docieplenie stropu drewnianego nad parterem• wymiana posadzek• malowanie ścian i sufitów wraz z robotami towarzyszącymi• wymiana podokienników wewnętrznych• wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej• dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez utworzenie toalety dla niepełnosprawnych w obrębie istniejących węzłów sanitarnych, zastosowanie drzwi bezprogowych do sal lekcyjnych, - Modernizacja instalacji sanitarnych:• materiały z rozbiórki instalacji (stalowe, żeliwne, itp.) stanowią własność Inwestora i należy je złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora. • wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnych: wymiana rurociągów wraz z armaturą, podejść dopływowych i odpływowych do przyborów i armatury, wymiana przyborów i armatury sanitarnej• modernizacja instalacji centralnego ogrzewania: wymiana grzejników, wymiana rurociągów wraz z armaturą• montaż instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją cyrkulacji CWU• montaż instalacji wentylacji grawitacyjnej: montaż nawiewników w istniejących oknach- Modernizacja instalacji elektrycznej:• wymiana rozdzielnicy elektrycznej wraz z wyposażeniem• wymiana okablowania instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych• wymiana opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED• wymiana osprzętu instalacyjnego (łączników i gniazd)• montaż instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prąduBudynek nr 2 Szkoły Podstawowej w Ostrowie:- Roboty budowlane wewnątrz budynku:• wymiana posadzek• malowanie ścian i sufitów wraz z robotami towarzyszącymi (sala gimnastyczna oraz scena)• wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej- Modernizacja instalacji sanitarnych:• materiały z rozbiórki instalacji (stalowe, żeliwne, itp.) stanowią własność Inwestora i należy je złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora. • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania: wymiana grzejników, wymiana rurociągów wraz z armaturą• montaż instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją cyrkulacji CWU• montaż instalacji wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej• montaż instalacji ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej- Modernizacja kotłowni:• demontaż istniejących kotłów gazowych• demontaż systemu kominowego• demontaż rozdzielaczy, rurociągów, pomp i armatury w pomieszczeniu kotłowni• montaż nowych kotłów gazowych kondensacyjnych w układzie kaskadowym• montaż dedykowanego do kotłów systemu spalinowego• montaż rozdzielaczy, orurowania, pomp i armatury dostosowanych do nowych kotłów• montaż wymiennika woda/glikol, pomp i armatury na potrzeby ciepła technologicznego• modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej w kotłowni na potrzeby nowych kotłów• montaż systemu detekcji gazu• montaż systemu uzdatniania wody• modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni• modernizacja instalacji wod-kan w pomieszczeni kotłowni• montaż liczników energii umożliwiających opomiarowanie instalacji- Montaż źródła ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej:• montaż zasobnika CWU• montaż orurowania, pomp i armatury instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacjiModernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice – CZĘŚĆ 2: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w WierzchosławicachLOKALIZACJA: Inwestycja na działkach o numerach ewidencyjnych 1323/1, 1325/1 i 1326/4, obręb 0011 Wierzchosławice, Gmina Wierzchosławice. Adres: Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 713.ZAKRES: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.W ramach zamówienia Wykonawca ma obowiązek: - Wykonania dokumentacji projektowej obejmującej co najmniej: • Projekt techniczny w podziale na branże wg wymagań prawnych dla przedmiotowego obiektu• prawidłowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach budowlanych i instalacyjnych przewidzianych do realizacji;• dokumentacje powykonawcze zrealizowanych robót w podziale na branże, - wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych i instalacyjnych; - uzyskania na koszt Wykonawcy w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaganymi do realizacji zadania będącego przedmiotem zamówienia; - o ile będzie zachodziła taka konieczność wykonanie wszelkich badań i ekspertyz budowlanych, konstrukcyjnych, elektrycznych, mykologicznych, itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, - wykonania robót budowlanych instalacyjno - wykończeniowych przedmiotowego obiektu według sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, PFU, SWZ,- Wykonawca powinien również uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty itp., wynikające z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robót budowlanych na koszt własny. Zakres robót budowlanych:- Roboty budowlane wewnątrz budynku: • dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez utworzenie na jednej kondygnacji toalety dla niepełnosprawnych w obrębie istniejących węzłów sanitarnych, zastosowanie drzwi bezprogowych do sal lekcyjnych, • wymiana posadzek (zgodnie z formularzem ,,Zestawienie cenowe do oferty”) • malowanie ścian i sufitów wraz z robotami towarzyszącymi (zgodnie z formularzem ,,Zestawienie cenowe do oferty”) • wymiana podokienników wewnętrznych • wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej - Modernizacja instalacji sanitarnych:• wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnych: wymiana rurociągów wraz z armaturą, podejść dopływowych i odpływowych do przyborów i armatury, wymiana przyborów i armatury sanitarnej • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania: wymiana grzejników, wymiana rurociągów wraz z armaturą • modernizacja instalacji wentylacji grawitacyjnej – montaż nawiewników okiennych - Modernizacja instalacji elektrycznej:• wymiana wewnętrznych linii zasilających do tablic budynkowych • wymiana tablic budynkowych, montaż nowej tablicy w kuchni • wymiana okablowania instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych • wymiana opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED • wykonanie podejścia pod instalację fotowoltaiczną (2 etap)Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice – CZĘŚĆ 3: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach LOKALIZACJA: Inwestycja na działce o numerze ewidencyjnym 321, obręb 0007 Mikołajowice, Gmina Wierzchosławice. Adres: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach, 33-121 Mikołajowice 168.ZAKRES: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.W ramach zamówienia Wykonawca ma obowiązek: - uwzględnienia na każdym etapie procesu projektowego wytycznych Audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach, opracowanie z dnia 31.03.2020 r. - Wykonania dokumentacji projektowej obejmującej co najmniej: • projekt wykonawczy lub budowlano-wykonawczy w podziale na branże instalacyjne wg wymagań prawnych w zakresie obszarów modernizowanych dla przedmiotowego obiektu;• prawidłowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach budowlanych i instalacyjnych przewidzianych do realizacji; • dokumentacje powykonawcze zrealizowanych robót w podziale na branże, - wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych i instalacyjnych; - uzyskania na koszt Wykonawcy w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaganymi do realizacji zadania będącego przedmiotem zamówienia; - o ile będzie zachodziła taka konieczność wykonanie wszelkich badań i ekspertyz budowlanych, konstrukcyjnych, elektrycznych, mykologicznych, itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, - wykonania robót budowlanych instalacyjno - wykończeniowych przedmiotowego obiektu według sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, PFU, SWZ, - Wykonawca powinien również uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty itp., wynikające z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robót budowlanych na koszt własny. Zakres robót budowlanych:- Roboty budowlane wewnątrz budynku: • przebudowa sanitariatu oraz dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych• wymiana posadzek (zgodnie z formularzem ,,Zestawienie cenowe do oferty”)• malowanie ścian i sufitów wraz z robotami towarzyszącymi (zgodnie z formularzem ,,Zestawienie cenowe do oferty”)• wymiana podokienników wewnętrznych - Modernizacja instalacji sanitarnych:• materiały z rozbiórki instalacji (stalowe, żeliwne, itp.) stanowią własność Inwestora i należy je złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora• wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnych: wymiana rurociągów wraz z armaturą, podejść dopływowych i odpływowych do przyborów i armatury, wymiana przyborów i armatury sanitarnej • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania: wymiana grzejników, wymiana rurociągów wraz z armaturą • montaż instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją cyrkulacji CWU • montaż nawiewników okiennych- Modernizacja kotłowni: • demontaż istniejących kotłów gazowych • demontaż systemu kominowego • demontaż rozdzielaczy, rurociągów, pomp i armatury w pomieszczeniu kotłowni • montaż nowych kotłów gazowych kondensacyjnych w układzie kaskadowym • montaż dedykowanego do kotłów systemu spalinowego • montaż rozdzielaczy, orurowania, pomp i armatury dostosowanych do nowych kotłów kondensacyjnych oraz umożliwiających w przyszłości włączenie dodatkowych źródeł w postaci pomp ciepła (2 etap). • modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej w kotłowni na potrzeby nowych kotłów • montaż systemu detekcji gazu• montaż systemu uzdatniania wody • modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni • modernizacja instalacji wod-kan w pomieszczeni kotłowni • montaż liczników energii umożliwiających opomiarowanie instalacji - Montaż źródła ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej: • montaż zasobnika CWU • montaż orurowania, pomp i armatury instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji - Modernizacja instalacji elektrycznej • wymiana opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED • przystosowanie nowej instalacji elektrycznej pod wpięcie paneli fotowoltaicznych (2 etap inwestycji)Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice – CZĘŚĆ 4: Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w ŁętowicachLOKALIZACJA: Inwestycja na działkach o numerach ewidencyjnych 1390/1, 1391/10, obręb 0006 Łętowice, Gmina Wierzchosławice. Adres: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łętowicach, 33-121 Łętowice 371.ZAKRES: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie:• projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opracowaniami – rozbudowa obiektu (jak mapa do celów projektowych, badania geologiczne gruntu itp.),• projektów wykonawczych, obejmujących projekty branżowe (zamawiający posiada dokumentację instalacyjną dla przedsięwzięcia Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łetowicach; roboty instalacyjne (c.o., c.u.w., wod., elektr.) należy wykonać w oparciu o w/w dokumentację),• uproszczonej dokumentacji technicznej przebudowy węzła sanitarnego (1 toaleta) wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych,• specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,• przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego,• zbiorczego zestawienia kosztów,• harmonogramu realizacji zadania,• uzyskanie pozwolenia na budowę dla obiektu,• wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej i uzyskanego pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa i Programem Funkcjonalno- Użytkowym wraz ze wszelkimi dostawami materiałów, konstrukcji, urządzeń i wyposażenia,• prowadzenie nadzoru i zapewnienie kierownictwa nad robotami we wszystkich branżach,• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu,• dostarczenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zaświadczeń i pozwoleń na użytkowanie wybudowanego obiektu.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót:- Rozbudowa – budynek parterowy, posadowiony z wykorzystaniem części fundamentów istniejących, o powierzchni użytkowej 280 m2 (+/- 5%), z dodatkowo osobnym wejściem z zewnątrz umożliwiający korzystanie z biblioteki szkolnej po zamknięciu budynku szkoły dostosowanym dla osób niepełnosprawnych.- Należy wykonać również w części dydaktycznej instalację hydrantową wewnętrzną – powierzchnia budynku przekracza 1 000m2 – obecnie w budynku nie ma hydrantów wewnętrznych. - Uwaga: oznakowanie pomieszczeń istniejących zgodne z inwentaryzacją obiektu będąca częścią projektu „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Łętowicach” do wglądu w UG Wierzchosławice.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku.2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku.3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:a) Część I zamówienia (Ostrów): 250 000,00 zł.b) Część II zamówienia (Wierzchosławice): 400 000,00 zł.c) Część III zamówienia (Mikołajowice): 250 000,00 zł.d) Część IV zamówienia (Łętowice): 350 000,00 zł.4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca dysponuje- Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,- Osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,- Osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,b) Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał minimum trzy zamówienia ogólnobudowlane w zakresie budowy, modernizacji, rozbudowy, przebudowy lub remontu obiektów kubaturowych, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto (przy czym z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przynajmniej jeden z nich musi spełniać ten warunek w całości).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach