Przetargi.pl
Modernizacja i rozbudowa instalacji gazów medycznych wraz z budową nowych stanowisk pod zbiorniki na tlen medyczny - drugie postępowanie

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, Mirowska 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie
  Mirowska 15
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  REGON: 151586247
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja i rozbudowa instalacji gazów medycznych wraz z budową nowych stanowisk pod zbiorniki na tlen medyczny - drugie postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w ramach zadania: Modernizacja i rozbudowa instalacji gazów medycznych wraz z budową nowych stanowisk pod zbiorniki na tlen medyczny – drugie postępowanie w systemie zaprojektuj i wykonaj
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach