Przetargi.pl
MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU DOMU KULTURY W CELU DOSTOSOWANIA ICH DO NOWOCZESNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY ogłasza przetarg

 • Adres: 11-210 SĘPOPOL, MOSTOWA
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 761-32-04
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
  MOSTOWA 3
  11-210 SĘPOPOL, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 761-32-04
  REGON: 00124077500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bipsepopol.warmia.mazury.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU DOMU KULTURY W CELU DOSTOSOWANIA ICH DO NOWOCZESNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń przeznaczonych pod działalności kulturalną znajdujących się na 1 pietrze budynku, z wyłączeniem pomieszczenia biblioteki (nr budynku 3, Działka nr 46/3, obręb 02 Sępopol). 1) Remont pomieszczeń: a. roboty rozbiórkowe i demontażowe- ścianki, kolumny boazeria, odbicie tynków, posadzki b. roboty na ścianach i suficie – nowe ścianki działowe, uzupełnienie istniejących ścian, zamurowanie otworów w ścianach, podkłady betonowe na suficie, malowanie c. montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej d. montaż nowych witryn wewnętrznych e. wykonanie nowych posadzek antypoślizgowych f. montaż nowych balustrad schodowych g. podłączenie nowego zaplecza sanitarnego h. biały montaż 2) Instalacja wewnętrzne: a. Wymiana instalacji elektrycznej. b. Wymiana instalacji oświetlenia wraz z wymianą na oprawy LED. c. Położenie sieci teletechnicznej W dokumentacji technicznej wspomniano o montażu rolety antywłamaniowej zamykającej wejście na schody. Nie jest to objęte pracami remontowymi tego postępowania. Projekt budowlany mówi o wymawiane glazury w WC – dot. posadzek i ścian w tych pomieszczeniach o łącznym wymiarze: 67,48m2. Wszelkie przewidziane oprawy/lampy powinny być typu LED. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu określone zostały w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST), przedmiarach robót, dokumencie SIWZ, wzorze umowy. Jeżeli opis z SIWZ różni się od wymienionych wyżej dokumentów to pierwszeństwo ma dokumentacja projektowa i ST. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy dla Wykonawcy. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową lub/ i ST należy wycenić elementy zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej i ST. Jeśli w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określone pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń materiałów lub rozwiązań technologicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy zamawiający wymaga zatrudnienia (od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia odbioru końcowego robót) przez Wykonawcę, lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych (wykonujących roboty przygotowawcze, roboty ziemne i inne roboty, o których mowa w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. ASPEKT SPOŁECZNY - stosownie do treści art. 29 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę (osobę/y nowo zatrudnione), w wymiarze nie mniejszej niż ½ etatu osoby będącej członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności: 1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.); 2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1265); 3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 676 ze zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem; 4) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm); 5) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1156); 6) osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia; 7) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 823).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Za spełnienie warunku uznane będzie złożenie oświadczenia w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Jeżeli uprawnienia do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty, wówczas do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) W przypadku spółki cywilnej należy przedłożyć stosowne umocowanie do reprezentowania wspólników spółki tj. umowa spółki cywilnej lub uchwała wspólników lub pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach