Przetargi.pl
Modernizacja i przebudowa Oddziału Chorób Zakaźnych wraz z dostawą i instalacją szpitalnej poczty pneumatycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, Szpitalna 60
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
  Szpitalna 60
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  REGON: 790319362
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.suwalki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja i przebudowa Oddziału Chorób Zakaźnych wraz z dostawą i instalacją szpitalnej poczty pneumatycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Modernizacja i przebudowa Oddziału Chorób Zakaźnych wraz z dostawą i instalacją szpitalnej poczty pneumatycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. : „Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej dedykowanych chorobom zakaźnym w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa XI REACT – EU DZIAŁANIE 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego wykonania został określony w Załączniku nr 4 i Załączniku nr 9 do SWZ.3 System poczty pneumatycznej jest przeznaczony do transportu materiałów biologicznych z poszczególnych obszarów szpitala w których będą zainstalowane stacje nadawczo-odbiorcze .4 Projektowany system poczty pneumatycznej powinien mieć możliwość rozbudowy o kolejne stacje nadawczo-odbiorcze w przyszłości.5 Realizacja zadania obejmującego dostawę i instalację szpitalnej poczty pneumatycznej polega na wykonaniu projektu wykonawczego (i uzyskanie akceptacji Zamawiającego), dostawie wszelkich materiałów instalacyjnych, urządzeń, montażu, instalacji i uruchomienia systemu oraz wszelkich robót budowlanych ( w tym również elektrycznych i sanitarnych).6 Po wykonaniu robót Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu pełną dokumentacje powykonawczą w tym również na montaż i instalację poczty pneumatycznej.7 Sposób prowadzenia prac nie może znacząco wpływać na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zachowania estetyki i czystości na terenie placu budowy, szlakach komunikacyjnych oraz terenów sąsiednich.8 Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w sposób gwarantujący możliwość bieżącej eksploatacji całego obiektu. 9 Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz oceny warunków związanych z wykonaniem prac stanowiących przedmiot zamówienia. Wizja może być przeprowadzona po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 10 Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót budowlanych (koszt należy uwzględnić w ofercie).11 W zakres przedmiotu umowy wchodzą również te prace, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji niniejszej umowy, a które w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca robót budowlanych może przewidzieć zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i administracyjnymi, jak również te, które można było przewidzieć na podstawie postanowień niniejszej umowy.12 Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy, w miejscu gdzie przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ponadto należy przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Wskazanie równoważności oferowanego rozwiązania zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy i na zasadach tam określonych spoczywa na Wykonawcy. W przypadku opisu za pomocą norm za rozwiązania równoważne uznaje się takie rozwiązania, które zapewniają spienienie wymagań minimalnych określonych w normie na poziomie nie gorszym niż opisano to w stosownych normach. W przypadku przywołanych w SWZ norm (jeżeli nie określono tego szczegółowo) rozumie się normy aktualne. W pozostałych przypadkach (opis przedmiotu zamówienia za pomocą ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych technicznych) za równoważny uważa się taki produkt, materiał czy system o parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.13 Ilekroć w niniejszej SWZ przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp. intencją Zamawiającego było przedstawienie "typu" towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. Ponadto należy przyjąć, że wszystkim takim wskazaniom towarzyszą wyrazy "lub równoważne". W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze parametry, standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne niż wskazane w SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.14 Z uwagi na fakt, iż roboty budowlane będą prowadzone przy obiekcie czynnym, wszelkie prace należy wykonywać w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających w obiekcie, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Sposób prowadzenia prac nie może znacząco wpływać na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zachowania estetyki i czystości. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w sposób gwarantujący możliwość bieżącej eksploatacji całego obiektu. Wymagane technologią warunkowe, chwilowe przerwy w dostawach poszczególnych mediów dla części szpitala niebędącej przedmiotem inwestycji, należy ograniczyć do niezbędnego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym ( wymagana zgoda Zamawiającego). 15 Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, zwanym dalej harmonogramem, opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego.16 Wykonawca przygotuje w terminie 2 dni roboczych harmonogram i uzgodni go z Zamawiającym przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.17 Zgodnie z art. 95 ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W szczególności następujących czynności: wykonania robót wyburzeniowych, murarskich, wykończeniowych, konstrukcyjnych, robót w zakresie instalacji elektrycznych oraz w zakresie instalacji sanitarnych 18 Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy imiennego wykazu ww. osób wraz z określeniem wykonywanych przez nie czynności oraz oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na podstawie umowy o pracę. Analogiczny wykaz osób wraz z oświadczeniem dotyczącym zatrudnienia ww. osób na podstawie umowę o pracę i niezaleganiu z wypłatą wynagrodzenia na dzień złożenia oświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego. Powyższy obowiązek dotyczy również wszystkich podwykonawców uczestniczących w procesie budowlanym.19 Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę /Podwykonawcę faktu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę. 20 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących zatrudniania pracowników przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający zastrzega możliwość poinformowania o tym fakcie Państwowej Inspekcji Pracy, ponadto upoważniony będzie do naliczenia kary umownej.21 Miejsce realizacji: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki.22 Miejsce realizacji zamówienia: kod NUTS: PL 843.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 40 000,00 złSzczegóły w rozdziale 15 do SWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolność techniczna lub zawodowaZamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe do należytego wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:a) co najmniej dwie roboty budowlane w tym: pierwsza : robota budowlana polegającą na budowie, lub rozbudowie, lub przebudowie lub remoncie wykonaną w czynnym obiekcie o powierzchni całkowitej min. 500 m2 i na kwotę min 3 000 000,00zł brutto w tym wykonanie instalacji gazów medycznych na powierzchni min. 350 m2:• za robotę budowlaną Zamawiający uzna budowę lub rozbudowę, lub przebudowę, lub remont 1 obiektu budowlanego (zgodnie z definicjami określonymi w ustawie Prawo budowlane – (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej;• za budowę lub rozbudowę, lub przebudowę lub remont Zamawiający uzna wykonanie przedmiotowych robót zawierających co najmniej: wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej i branży elektrycznej oraz instalacje gazów medycznych wykonanych na minimum 350 m2 powierzchni ( za gazy medyczne Zamawiający uzna wykonanie/zainstalowanie co najmniej jednej instalacji gazów medycznych takich jak: sprężone powietrze lub tlen, lub próżnia)• za czynny obiekt Zamawiający uzna budynki funkcjonujące , w których prowadzona jest działalność 24 h/dobę. druga : robota budowlana polegającą na budowie, lub rozbudowie, lub przebudowie lub remoncie wykonaną w czynnym obiekcie o powierzchni całkowitej min. 500 m2 i na kwotę min 1 000 000,00zł brutto .• za robotę budowlaną Zamawiający uzna budowę lub rozbudowę, lub przebudowę, lub remont 1 obiektu budowlanego (zgodnie z definicjami określonymi w ustawie Prawo budowlane – (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej;• za budowę lub rozbudowę, lub przebudowę lub remont Zamawiający uzna wykonanie przedmiotowych robót zawierających co najmniej: wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej i branży elektrycznej .• za czynny obiekt Zamawiający uzna budynki funkcjonujące , w których prowadzona jest działalność 24 h/dobę. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe do należytego wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:b) co najmniej dwie dostawy wraz z montażem/instalacją poczty pneumatycznej wykonaną w czynnym obiekcie : pierwsza o długości rurociągu transportowego min. 400 mb. oraz załączy dowody określające czy dostawa i montaż/instalacja została wykonana należycie. druga o długości rurociągu transportowego min. 200 mb. oraz załączy dowody określające czy dostawa i montaż/instalacja została wykonana należycie.Za czynny obiekt Zamawiający uzna budynki funkcjonujące , w których prowadzona jest działalność 24 h/dobę. do realizacji przedmiotowego zamówienia skieruje osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające wymienione poniżej kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:a) Kierownik budowy – 1 osoba, która posiada: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351; zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów; co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy.b) Kierownik robót elektrycznych – 1 osoba, która posiada: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351; zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów; co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót elektrycznych.c) Kierownik robót sanitarnych – 1 osoba, która posiada: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351; zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów; co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnychUprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r. poz. 831). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023 r. poz. 334).Sytuacja ekonomiczna lub finansowaZa spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000,00 złotych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach