Przetargi.pl
MODERNIZACJA I POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DRÓG GMINNYCH NR 430607, 430609 W, 430621 W NA TERENIE GMINY POŚWIĘTNE (POWIAT WOŁOMIŃSKI)

GMINA POŚWIĘTNE ogłasza przetarg

 • Adres: 05-326 Poświętne, ul. Krótka 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 257520390
 • Data zamieszczenia: 2023-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA POŚWIĘTNE
  ul. Krótka 1
  05-326 Poświętne, woj. mazowieckie
  tel. 257520390
  REGON: 711582693
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaposwietne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA I POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DRÓG GMINNYCH NR 430607, 430609 W, 430621 W NA TERENIE GMINY POŚWIĘTNE (POWIAT WOŁOMIŃSKI)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr 430607, 430609 W, 430621 W na terenie Gminy Poświętne (Powiat Wołomiński) w ramach Dofinansowania Inwestycji z Programu Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach