Przetargi.pl
Modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej w Basenie Górnym doliny Biebrzy

Biebrzański Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 19-110 Goniądz, Osowiec-Twierdza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 380 620 , fax. 85 738 30 21
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biebrzański Park Narodowy
  Osowiec-Twierdza 8
  19-110 Goniądz, woj. podlaskie
  tel. 857 380 620, fax. 85 738 30 21
  REGON: 20066798500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biebrza.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej w Basenie Górnym doliny Biebrzy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie i modernizacji obiektów infrastruktury turystycznej miejsca odpoczynku przy leśniczówce Trzyrzeczki, zgodnie z Załącznikiem nr 10 – Projekt zagospodarowania działki nr 162/154. Roboty budowlane będą prowadzone na działce o numerze ewidencyjnym 162/154 obręb Trzyrzeczki, leśniczówka Trzyrzeczki Biebrzańskiego Parku Narodowego w miejscowości Trzyrzeczki, gmina Dąbrowa Białostocka, powiat sokólski, województwo podlaskie. Przedmiot zamówienia składa się z następujących elementów: 1. Przebudowa istniejącej wiaty Zakres prac budowlanych: a) rozbiórka istniejącej wiaty i utylizacja materiałów nie nadających się do ponownego wykorzystania, uporządkowanie terenu, b) przebudowa wiaty ze stołami i ławkami (wymiana elementów konstrukcyjnych wiaty), c) dwukrotna impregnacja elementów drewnianych w kolorze brązowym środkiem ekologicznym, d) wykonanie pokrycia dachowego z gontu bitumicznego w kolorze brązowym na deskowaniu szczelnym na wpust i pióro i papie podkładowej e) wykonanie obróbek blacharskich w kolorze brązowym wiatrownic, f) wymiana stołów i ław z bali drewnianych wraz z malowaniem dwukrotnie lakierem ich obsadzeniem w stopach betonowych, g) wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej na nową, h) podłączenie instalacji elektrycznej i oświetleniowej do istniejącej linii zakończone pomiarami i badaniami, i) Odnowienie kominka – czyszczenie, malowanie i częściowe obłożenie kamieniem do wysokości ok 120 cm od poziomu terenu/posadowienia. j) Wywóz i utylizacja elementów konstrukcji wiaty i wyposażenia powstałych w wyniku wykonywanych robót budowlanych. Rysunki techniczne wiaty przedstawiono w załączniku nr 10 do SIWZ, rys. 4, 5, 6. 2. Rozbiórka istniejącego ogrodzenia, wywiezienie odpadów oraz budowa ogrodzenia z 3 bramami przesuwnymi 4 m oraz furtkami oraz 1 szt. bramy dwuskrzydłowej z niwelacją i utwardzeniem terenu miejsca odpoczynku przy leśniczówce Trzyrzeczki. Zakres prac budowlanych: a) Rozbiórka istniejącego ogrodzenia z drewna ok. 20 mb. i wywiezienie odpadów. b) Budowa ogrodzenia z 3 bramami przesuwnymi 4 m w świetle oraz furtkami 1,0 x 1,5 m oraz 1 szt. bramy dwuskrzydłowej z drewna i jednej furtki z niwelacją i utwardzeniem terenu miejsca odpoczynku przy leśniczówce Trzyrzeczki. c) Budowa nowego ogrodzenia składającego się z odcinków A-B, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H, H-I. – ok. 168,04 mb. d) Wymiana przęseł ogrodzenia drewnianego o wym. ok. 2,80x1,60 mb oraz daszków trójkątnych na słupach z kamienia – ok. 550mmx800mmx540mm i wys. 470 mm. Odcinek ogrodzenia B-C. e) Wymiana przęseł bramy (skrzydło1500 mm x2050 mm) i furtki (skrzydło 1500mmx1000 mm). Odcinek B-C. f) Deskowanie, zbrojenie i betonowanie stóp fundamentowych. g) Montaż, obudowa elementów ogrodzenia i bram przesuwnych. h) Dwukrotna impregnacja elementów drewnianych ogrodzenia. i) Utylizacja materiałów nie nadających się do ponownego wykorzystania, j) Uporządkowanie terenu. Niwelacja terenu - wyrównanie, profilowanie, całego terenu o pow. ok. 2237,58 m2 k) utwardzenie wjazdów i drogi przejazdowej, oraz dojścia z furtki do leśniczówki i miejsca postojowego dla samochodów z kruszywa łamanego od 5-30 mm przy grubości warstwy min 10 cm – o pow. ok. 512,20 m2. l) Obłożenie obrzeżami betonowymi drogi i 6x20x100 cm po jej obu stronach. (obrzeża o łącznej długości ok.104 mb.) m) zasianie trawy na gruncie nieutwardzonym. Rysunki techniczne ogrodzenia przedstawiono w załączniku nr 10 do SIWZ, rys. 1, 2, 4. 3. Budowa miejsca selektywnej zbiórki odpadów Zakres prac: a) zakup kontenerów na śmieci, b) zakup obudowy kontenerów , c) zakup lub wykonanie tabliczek informacyjnych z oznakowaniem dotyczącym segregacji śmieci, d) zakup płyt podstawy z tworzywa sztucznego, e) utwardzenie podłoża w celu ułożenia płyt z tworzywa sztucznego, f) montaż kontenerów i obudowy kontenerów na śmieci. Działanie obejmuje zakup 4 szt. kontenerów na śmieci segregowane z otwieranym wiekiem (w kolorach żółtym, niebieskim, zielonym i czarnym). Zakup 4 szt. drewnianej (w kolorze brązowym) obudowy na kontenery z systemem podwójnego otwierania wieka i otwieranymi z przodu drzwiami, pozwalającej pomieścić kontener na śmieci o pojemności 240 l. Podłączenie sytemu podwójnego otwierania wieka obudowy kontenera. Zakup płyt podstawy z tworzywa sztucznego (wymiary płyty: długość 100 cm, grubość 2,5 cm). Utwardzenie i wyrównanie podłoża w celu położenia płyt z tworzywa. Montaż kontenerów i obudowy kontenerów na płytach podstawy z tworzywa sztucznego, dopasowanych rozmiarem do wielkości obudowy kontenerów, zabezpieczających obudowy kontenerów przed kontaktem z wilgotnym podłożem. Zakup lub wykonanie laminowanych tabliczek informacyjnych formatu A3 z oznakowaniem dotyczącym segregacji śmieci. Oznakowanie (w odpowiedniej kolorystyce) sposobu segregacji śmieci w postaci tabliczki, przytwierdzonej na drzwiach obudowy w języku polskim i angielskim (szkło - glass, plastik metal - plastic metal, śmieci zmieszane - general waste, papier – paper). Płyty z tworzywa o powierzchni ok. 4 m2 uzyskanego w wyniku przerobu, pochodzących w 100 % z recyklingu, odpadów. Zawartość przetworzonego polietylenu w ogólnej masie tworzywa musi wynosić 75-85 %. Pozostałe składniki to polipropylen 5-10%, barwniki, stabilizatory do 5% oraz śladowe ilości domieszek innych surowców. Nie dopuszcza się stosowania materiałów typu „kompozyt” tj. wykonanych z mieszaniny mączki drzewnej i PCW lub żywic (grubość min. 2 cm, wymiary ok. 100x100 cm, kolor brązowy) jako podstawy pod obudowy kontenerów, płyty ułożone na warstwie 30 cm zagęszczonego kruszywa 10 cm nad terenem. 1 Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia i wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia zostały określone w dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 10 do SIWZ oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej Załącznik nr 9.1 i 9.2 do SIWZ. 4. Do wykonania wszelkich prac podlegających zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zdolności technicznej lub zawodowej oraz zespołu osób umożliwiających wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, opisane i wyszczególnione w załączonej dokumentacji projektowej, ponosi Wykonawca. Umowa będzie precyzowała okoliczności i warunki wykonania przedmiotu zamówienia. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli zamawiającemu, co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane (liczonej od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia). 6. Okazanie na gruncie (wizja osobista) terenu, na którym będą prowadzone roboty budowlane nastąpi w dniu 24.09.2020 r. o godzinie 10:00. Wykonawcy planujący przystąpić do przetargu, którzy są zainteresowani okazaniem na gruncie, zobowiązani są poinformować Zamawiającego drogą elektroniczną o takiej potrzebie, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem składania ofert. 7. Przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa: a) Wszystkie materiały oraz urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy, posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego. Dostarczone materiały muszą pochodzić z legalnego źródła pozyskania. Wykonawca zobowiązany będzie na każde żądanie dostarczyć wymagane atesty i certyfikaty. b) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń do wykonania robót. c) Wykonawca zobligowany będzie do wykonania inwentaryzacji powykonawczej oraz w razie potrzeby do dokonania rozbiórek, wynikłych z własnej winy, usunięcia materiałów z tych rozbiórek oraz jeżeli jest to wymagane przepisami prawa dokonania ich utylizacji na własny koszt i ryzyko. 8. Informacje na temat rozwiązań równoważnych: a) W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych. b) Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy, co do minimalnych parametrów technicznych, oczekiwanych materiałów i urządzeń. c) Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych równoważnych z opisem wskazanym przez Zamawiającego. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalności niż określone w dokumentacji technicznej. d) Zaproponowane rozwiązania równoważne nie mogą powodować konieczności przeprojektowania załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej. e) Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 ustawy Pzp musi wykazać, że oferowane rozwiązania spełniają warunki określone przez Zamawiającego. f) W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych dokumenty dołączone do oferty na potwierdzenie równoważności będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji technicznej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych. g) W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 9. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. 1) Zamawiający wymaga aby prace fizyczne, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, jak również innych funkcji polegających na nadzorze nad wykonywanymi robotami, były wykonywane przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6) Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium wynosi: 2.000,00 zł, słownie: dwa tysiące złotych i zero groszy. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy: 37 1130 1059 0017 3397 2620 0005 z dopiskiem: wadium w postępowaniu „Modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej w Basenie Górnym doliny Biebrzy”. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które znajdzie się na koncie bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych stosowny dokument wadialny (oryginał) należy załączyć do oferty. Okres ważności dokumentów wadialnych nie może być krótszy niż okres związania ofertą. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych musi wyraźnie określać, iż wniesione w takiej formie wadium podlega zatrzymaniu na rzecz Zamawiającego w okolicznościach podanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w art. 46 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem ust. 4a. 7. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Części VIII ust. 5 pkt 1 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Części VIII ust. 6 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument powinien być wystawiony w terminie, jak w Części VIII ust. 6 SIWZ. 4. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej przez notariusza kopii). 5. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia, w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielne oświadczenie wstępne, o którym mowa w Części VIII ust. 1 (wg Załącznika nr 2 i 3) 6. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę, zawierającą, co najmniej: - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia, - określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, - czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach