Przetargi.pl
Modernizacja gminnego obiektu sportowego użytkowanego przez Klub Sportowy „ Sparta” Jeżowe.

Gmina Jeżowe ogłasza przetarg

 • Adres: 37-430 Jeżowe, Jeżowe
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158 794 304 , fax. 158 794 304
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jeżowe
  Jeżowe
  37-430 Jeżowe, woj. podkarpackie
  tel. 158 794 304, fax. 158 794 304
  REGON: 83040941300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jezowe.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja gminnego obiektu sportowego użytkowanego przez Klub Sportowy „ Sparta” Jeżowe.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja gminnego obiektu sportowego użytkowanego przez Klub Sportowy „ Sparta” Jeżowe Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Grupa II - zadania modernizacyjne Opis przed modernizacją: Teren sportowy obejmuje część działki nr 4533/117 wydzielony ogrodzeniem i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. W skład terenu sportowego wchodzi istniejące boisko trawiaste w dobrym stanie technicznym , budynek pomocniczy oraz jedna trybuna zadaszona w dobrym stanie technicznym. Obok boiska trawiastego zlokalizowane jest boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej wymagające kapitalnego remontu i przebudowy. Ponadto istniejące oświetlenie wewnętrzne wykonane na słupach żelbetowych o wątpliwym stanie technicznym wymaga remontu. Zakres prac do wykonania: 1.Wykonanie przebudowy istniejącego boiska o nawierzchni poliuretanowej na boisko z trawy syntetycznej o wymiarach 26x56 m z 2 metrowym pasem bezpieczeństwa ze wszystkich stron. Przebudowa będzie polegać na zerwaniu istniejącej górnej warstwy poliuretanowej oraz na uzupełnieniu podbudowy poza obrysem istniejącego boiska do wymiarów boiska nowoprojektowanego , a następnie na rozścieleniu nawierzchni z trawy syntetycznej na całym boisku. Ze względu na podłoże zaprojektowano wykonanie 4 rowków odwadniających z wykorzystanie rur drenarskich owiniętych włókniną i obsypanych kamieniem. Odprowadzenie rurą drenarską średnicy 100 m do studzienki chłonnej. Warstwy boiska oraz kolejność wykonania w opisie budowlanym. 2.Wykonaniu osadzenia tulei dla bramek szer. 5,00x2,00 m z rur aluminiowych owalnych do piłki nożnej. Bramki aluminiowe kompletne z siatkami . Technologia wykonania nawierzchni zgodnie z opisem w projekcie. 3. Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką dokoła boiska z trawy syntetycznej wraz z montażem na słupkach ogrodzenia siatek do piłko chwytów . Ogrodzenie projektowane z prefabrykowanych paneli ogrodzeniowych z drutu średnicy 6 mm galwanizowanych i zabezpieczonych powłoką poliestrową kolor zielony , z zastosowaniem prefabrykowanych słupków z rur 80x80 mm osadzonych w pękach betonowych lub zastosowanie stóp fundamentowych prefabrykowanych. Wysokość ogrodzenia 4 m. Montaż ogrodzenia polega na zabetonowaniu w uprzednio wykonanych wykopach słupów w blokach fundamentowych 60x60x100 cm z betonu B-25 w sposób zgodny z wysokością i płaszczyzną konstrukcji oraz przyjętym systemem producenta. Do słupów przykręca się poszczególne elementy ogrodzenia systemowymi łącznikami skręcanymi na śruby. Zabezpieczenie antykorozyjne- elementy ogrodzenia ocynkowane powlekane proszkowo w kolorze zielonym. Rozstaw osiowy powtarzalnych przęseł wynosi 2,50 cm. W ogrodzeniu projektuje się bramę o wym. 250 x 200 cm oraz furtkę o wym. 120 x 200 cm.- szczegóły na rysunkach. Przy montażu zachować warunki podane przez producenta ogrodzenia w instrukcji montażu. Od strony bramek na długości 17.5 m montaż dwóch odcinków piłko chwytów wysokości 6 m , z zastosowaniem prefabrykowanych wspólnych słupków do ogrodzenia i montażu siatek z rur 80x80 mm osadzonych w pękach betonowych lub zastosowanie stóp fundamentowych prefabrykowanych. Siatka poliestrowa o oczkach 10x10 cm . Dwa odcinki o długości 17.50 m . Siatki zamontowane na wysięgnikach pod skosem . - długość ogrodzenia 180 m - wysokość ogrodzenia 4,08 m - wysokość słupków dla piłko chwytów 6 m - furtka wejściowa o wymiarach w świetle 120 cm x 200 cm – 1 szt. - brama wjazdowa o wymiarach w świetle 250 cm x 200 cm – 1 szt. 4. Zamocowanie poza bramkami istniejącego boiska trawiastego dwóch odcinków piłko chwytów wysokości 6 m , z zastosowaniem prefabrykowanych słupków z rur 80x80 mm osadzonych w pękach betonowych lub zastosowanie stóp fundamentowych prefabrykowanych. Siatka poliestrowa o oczkach 10x10 cm . Dwa odcinki o długości 30 m . 5. Tablica wyników : Zaprojektowano dostawę i montaż tablicy wyników jako element dostarczony przez producenta wraz z wymaganym podłączeniem do sieci nn oraz zapewnieniem sterowania zegara z poziomu pomieszczenia w budynku pomocniczym istniejącym. Należy do oferty przewidzieć opisane wyżej warunki oraz materiał niezbędny do prawidłowego funkcjonowania . Parametry: Tablica zewnętrzna diodowa o wym 200x100x8 cm , Wielkość wyświetlaczy 32 cm Kolor wyświetlaczy czerwony Sterowanie bezprzewodowe/ pilot radiowy z zasięgiem do 150 m/ Dobra czytelność do 100 m Funkcje sportowe: Wyświetlanie czasu gry w trybie START-STOP Programowanie dowolnego czasu gry w zakresie 1 do 99 min. Wyświetlanie wyniku do 19 Czas gry – minuty i sekundy Tablica zewnętrzna odporna na działanie czynników atmosferycznych i odporna na uderzenia piłką 6. Oświetlenie : Zaprojektowano wymianę istniejących słupów na nowe słupy lekkie konstrukcji stalowej wraz z montażem lamp oświetleniowych . Istniejące oświetlenie wokół boiska należy zdemontować i złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora. Słupy oświetleniowe złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora, Przekroje przewodów oraz sposób ich prowadzenia wg. opisu dla części elektrycznej. 7. Nagłośnienie : Zaprojektowano dostawę i montaż systemu nagłaśniającego w skład którego wchodzą głośniki montowane na słupach , okablowanie wg. opisu dla części elektrycznej. 8. Trybuny : Zaprojektowano dostawę i montaż zestawu czterech trybun trzyrzędowych każda po 54 miejsca siedzące Siedziska niskie bez oparć. Elementy trybun wykonane z profili stalowych i krat ażurowych ocynkowanych i zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych , montowane do podłoża przy użyciu kołków montażowych . Podbudowę stanowić będzie kostka betonowa zapewniająca właściwe utrzymanie czystości. Cechy dostarczonych siedzisk niskich bez oparć: szczegółowy opis w zał. dokumentacji 9. Brama : Zaprojektowano przesunięcie istniejącej bramy rozsuwanej w miejsce wskazane ze względu na kolizję z boiskiem. Należy zdemontować bramę i wykonać jej ponowny montaż a miejsce po bramie uzupełnić przęsłami z miejsca montażu bramy. Na istniejącym boisku głównym w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania należy rozebrać jedno przęsło i wykonać bramę przesuwną. 3. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji budowlanej, przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ. Przedmiary robót : 8.1 Roboty budowlane 8.2 Roboty elektryczne 4. Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, w tym przedmiar robót jako materiał pomocniczy do dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych służą ustaleniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Oferenta (Wykonawcy) tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich niezgodności w załączonej dokumentacji Zamawiającemu w sposób określony w dziale VIII niniejszej SIWZ. Wprowadzenie zmian, bez zgody zamawiającego, zostanie uznane za zmianę przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 6. Zamawiający informuje, że oferty składane w przetargu nieograniczonym będą musiały obejmować całość zamówienia. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem (art. 649 Kodeksu cywilnego). 7. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). 8. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową, wykonawczą, techniczną oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż. i branżowych. 9. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w niniejszej SIWZ oraz załącznikach znaków towarowych, patentów, pochodzenia materiałów oraz nazw producentów czy konkretnych modeli należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te, które wskazano w projekcie, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w niniejszej SIWZ lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia wskazano określone normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów. WYMÓG ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ 1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a, wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oświadczenie zostanie załączone do umowy. 2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - czynności opisane w przedmiarze robót, czynności pracownika fizycznego. 3. Zamawiający ma prawo w każdym czasie do weryfikacji wszystkich osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy pod kątem ich zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę i/lub posiadanych szkoleń BHP. 4. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 5. Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania, przedkładał będzie zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. W przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem zanonimizowanej kopii umowy o pracę w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dotyczących osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności w zakresie realizacji zamówienia lub innych dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień. 6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy/ podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogu i dokonywania ich oceny, w tym poświadczonej za zgodność z oryginałem zanonimizowanej kopii umowy o pracę dotyczących osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w zakresie realizacji zamówienia lub innych dodatkowych dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień. Wykonawca/podwykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu żądane dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia – w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania tego wezwania. 7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa powyżej lub wykazu osób o którym mowa powyżej przez Wykonawcę lub podwykonawców będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej we wzorze umowy. 8. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1,2 powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania wskazanych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę z zastrzeżeniem ust. 9. 9. W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na podstawie umowę o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2, Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oświadczenie o którym mowa w ust. 1. 10. Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z podwykonawcą złoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie zastosował dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233250-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł.) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 29.03.2019 r. do godz. 10:00 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli O/ Jeżowe Nr konta: 10 94 301029 3000 0101 2000 00 07 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie uznana data i godzina wpływu środków na rachunek zamawiającego lub w jednej z poniżej podanych form: Art 45.1.6 Wadium może być wniesione w: 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w zakresie spełnienia tego warunku nie stawia szczególnych wymagań,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty – Załącznik nr 1 i 1 A do SIWZ, Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych).Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. Pełnomocnictwo udzielone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zestawienie materiałów równoważnych – w przypadku zaproponowania materiałów równoważnych w ofercie oferent ma obowiązek dołączyć do oferty zestawienie materiałów równoważnych (jeżeli dotyczy). Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, Pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zmówienia publicznego (jeżeli dotyczy). Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach