Przetargi.pl
Modernizacja głównych szlaków komunikacyjnych Powiatu Braniewskiego

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRANIEWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 14-500 Braniewo, ul. Królewiecka 55
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 556442232
 • Data zamieszczenia: 2023-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRANIEWIE
  ul. Królewiecka 55
  14-500 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 556442232
  REGON: 170818131
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja głównych szlaków komunikacyjnych Powiatu Braniewskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje m. in. następujące elementy:1) Modernizacja 1316N odc. Gronowo – Kalinowiec a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w okresie trwania robót – 1,486 kmb) Frezowanie nawierzchni bitumicznej na włączeniu do istniejącej nawierzchni bitumicznej z wywiezieniem – 10,0 m2c) Oczyszczenie i skropienie (C60 BP3 ZM) nawierzchni przed ułożeniem w-wy wiążącej – 8 321,60 m2d) Oczyszczenie i skropienie (C60 BP3 ZM) nawierzchni przed ułożeniem w-wy ścieralnej – 8 189,50 m2e) Wykonanie warstwy wiążącej betonem asfaltowym AC 11W lub AC 16W w średniej ilości nie mniejszej niż 50 kg/m2 z transportem – 8 321,60 m2f) Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 11S lub z betonu asfaltowego AC 16 STD lub z mieszanki SMA 16 JENA z transportem – 8 173,00 m2g) Wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej z kruszywa średniej grubości 8 cm / szer. 0,50 m x 2 – 1 486,00 mb2) Modernizacja 1391N odc. Gronówko – Lipowina a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w okresie trwania robót – 1,980 kmb) Roboty ziemne (wykopy) z profilowaniem skarp i dna (grunt kat. III) z wywozem – 891,00 m3c) Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 1 980,00 m2d) Ułożenie podbudowy gr. 25 cm z mieszanki związanej C3/4 – 1 980,00 m2e) Wykonanie podbudowy gr. 20 cm z mieszanki niezwiązanej C90/3 – 1 980,00 m2f) Frezowanie nawierzchni bitumicznej na włączeniu do istniejącej nawierzchni bitumicznej z wywiezieniem – 10,0 m2g) Oczyszczenie i skropienie (C60 BP3 ZM) nawierzchni przed ułożeniem w-wy wiążącej – 10 098,00 m2h) Oczyszczenie i skropienie (C60 BP3 ZM) nawierzchni przed ułożeniem w-wy ścieralnej – 9 900,00 m2i) Wykonanie warstwy wiążącej betonem asfaltowym AC 11W lub AC 16W w średniej ilości nie mniejszej niż 50 kg/m2 z transportem – 10 098,00m2j) Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 11S lub z betonu asfaltowego AC 16 STD lub z mieszanki SMA 16 JENA z transportem – 9 900,00 m2k) Wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej z kruszywa średniej grubości 8 cm / szer. 0,50 m x 2 – 1 980,00 mb3) Modernizacja 1397N odc. Bornity – Glebiska a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w okresie trwania robót – 3,75 kmb) Frezowanie nawierzchni bitumicznej na włączeniu do istniejącej nawierzchni bitumicznej z wywiezieniem – 10,0 m2c) Oczyszczenie i skropienie (C60 BP3 ZM) nawierzchni przed ułożeniem w-wy wiążącej – 18 750,00 m2d) Oczyszczenie i skropienie (C60 BP3 ZM) nawierzchni przed ułożeniem w-wy ścieralnej – 18 375,00 m2e) Wykonanie warstwy wiążącej betonem asfaltowym AC 11W lub AC 16W w średniej ilości nie mniejszej niż 50 kg/m2 z transportem – 18 750,00 m2f) Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 11S lub z betonu asfaltowego AC 16 STD lub z mieszanki SMA 16 JENA z transportem – 18 375,00 m2g) Wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej z kruszywa średniej grubości 8 cm / szer. 0,50 m x 2 – 3 750,00 mb4) Modernizacja 1320N odc. Krzekoty – Lelkowo a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w okresie trwania robót – 2,70 kmb) Frezowanie nawierzchni bitumicznej ma głębokość 6 cm z wywiezieniem – 15,0 m2c) Oczyszczenie i skropienie (C60 BP3 ZM) nawierzchni przed ułożeniem w-wy wiążącej – 13 770,00 m2d) Oczyszczenie i skropienie (C60 BP3 ZM) nawierzchni przed ułożeniem w-wy ścieralnej – 13 500,00 m2e) Wykonanie warstwy wiążącej betonem asfaltowym AC 11W lub AC 16W w średniej ilości nie mniejszej niż 50 kg/m2 z transportem – 13 770,00 m2f) Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 11S lub z betonu asfaltowego AC 16 STD lub z mieszanki SMA 16 JENA z transportem – 13 500,00 m2g) Wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej z kruszywa średniej grubości 8 cm / szer. 0,50 m x 2 – 2 700,00 mb3. Inwestycja dofinansowana z „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2”4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych (dalej zwaną: „STWiORB”) stanowiącym załącznik 9 do SWZ.5. Przy określeniu wymogów w zakresie norm, Zamawiający wskazuje to jako wymóg spełnienia tych norm lub równoważnych – w zakresie każdej części opisu zamówienia, czy asortymentów, w którym określono takie normy.6. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały, określone co do rodzaju, standardu i ilości w STWiORB oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.7. Zaleca się dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcie w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania. Termin ewentualnej wizji lokalnej należy ustalić indywidualnie z Panem Krzysztofem Dzięgielewskim, przedstawicielem Zamawiającego pod nr telefonu 55 625 73 73. Zamawiający informuje, iż dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę jest dobrowolne, a jej nie dokonanie nie będzie skutkowało negatywnymi konsekwencjami dla Wykonawcy w postaci odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy z postępowania.8. Przy przekazaniu placu budowy Zamawiający wskaże w terenie dokładną lokalizację odcinka do wykonania modernizacji.9. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji.10. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót.11. Ponadto roboty budowlane należy wykonać w sposób zgodny z przepisami ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 . z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż.12. Wszystkie stosowane materiały budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upoważnioną instytucję krajową.13. Wszystkie materiały budowlane muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami.14. Odbiór robót budowlanych powinien być dokonany zgodnie z STWiORB.15. Roboty tymczasowe i towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami podstawowymi.16. Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.17. Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności:a) segregować i właściwie utylizować odpady,b) w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22 – 6,c) stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałówsypkich.18. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia, w celu przekazania Zamawiającemu dzieła budowlanego, które zostanie bezwarunkowo dopuszczone do użytkowania.19. Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty na okres min. 3 lat, licząc od dnia końcowego odbioru robót lub na okres określony przez Wykonawcę w ofercie, lecz nie dłuższy niż 4 lat. 20. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedną fakturą zaliczkową obejmującą5% wynagrodzenia brutto oraz jedną fakturą końcową obejmującą 95% wynagrodzenia brutto, która zostanie wystawiona po zakończeniu robót i protokolarnym odbiorze ostatecznym (końcowym) przedmiotu umowy przez zamawiającego. Wykonawca zapewni finansowanie realizacji Inwestycji na czas poprzedzający wypłatę z promesy. Zamawiający dokona płatności za fakturę końcową po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru robót. Warunki płatności wynikają z zasad promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych edycja 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach