Przetargi.pl
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla następujących obrębów ewidencyjnych gminy Września: Gutowo Małe, Ostrowo Szlacheckie i Sobiesiernie.

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 62-300 Września, ul. Fryderyka Chopina 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6402051, 6404457 , fax. 061 6402051
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Fryderyka Chopina 10 10
  62-300 Września, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6402051, 6404457, fax. 061 6402051
  REGON: 63126570000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wrzesnia.powiat.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla następujących obrębów ewidencyjnych gminy Września: Gutowo Małe, Ostrowo Szlacheckie i Sobiesiernie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla następujących obrębów ewidencyjnych gminy Września: Gutowo Małe, Ostrowo Szlacheckie i Sobiesiernie. Porównanie mapy zasadniczej z terenem w zakresie budynków, pomiar brakujących budynków i użytków związanych z terenami zabudowanymi; Założenie ewidencji budynków i lokali w systemie EGB2000; Uzupełnienie i zweryfikowanie istniejących danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), w szczególności o: numery rejonów statystycznych i obwodów spisowych; numery rejestru zabytków; numery dróg publicznych; Uruchomienie spójnego, systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych (część opisowo-tabelaryczna - EGB2000 SQL wer. 4.55 oraz część kartograficzna operatu w systemie GEO-INFO VI wydanie 12.3.4.0), Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się z załączniku nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713540004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrzesnia.powiat.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach