Przetargi.pl
Modernizacja drogi w Kiwajnach - doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdnych, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR Galiny Górowskie na działkach nr 103/2 i 103/3 obręb Kiwajny gm. Górowo Iławeckie oraz dz. nr 17/5 obręb Galiny gm. Górowo Iławeckie

Gmina Górowo Iławeckie ogłasza przetarg

 • Adres: 11220 Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 761 13 22, , fax. 89 761 15 30
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Górowo Iławeckie
  ul. Kościuszki 17
  11220 Górowo Iławeckie, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 761 13 22, , fax. 89 761 15 30
  REGON: 51074291300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gorowoil-ug.bip-wm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi w Kiwajnach - doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdnych, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR Galiny Górowskie na działkach nr 103/2 i 103/3 obręb Kiwajny gm. Górowo Iławeckie oraz dz. nr 17/5 obręb Galiny gm. Górowo Iławeckie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: Przedmiot umowy podzielony został na dwie części: Część I - doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdnych, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR Galiny Górowskie na działkach nr 103/2 i 103/3 obręb Kiwajny gm. Górowo Iławeckie. Część II - doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowych ciągów pieszo-jezdnych na działce nr 17/5 obręb Galiny gm. Górowo Iławeckie. Przewiduje się położenie nakładki z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm, szerokości istniejącej jezdni na długości 440, m (część I) i 520,0 m (część II) oraz uzupełnienie poboczy drogi na szer. 0,50 m destruktem bitumicznym. Zakres robót objętych projektem przewiduje: - niezbędne prace przygotowawcze, - roboty pomiarowe przy robotach liniowych, - oczyszczenie istniejącej nawierzchni, - remont cząstkowy nawierzchni, - skropienie nawierzchni emulsją, - wykonanie nakładki bitumiczno-mineralnej, - uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym. Prace towarzyszące nie objęte dokumentacja techniczną i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia: 1) utylizacja elementów z rozbiórki, 2) organizacja i zabezpieczenie placu budowy, 3) uporządkowanie terenu po budowie, 4) likwidacja placu budowy, oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ , a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, 5) geodezyjne pomiary powykonawcze wykonanych robót. Na każdą część zostanie podpisana odrębna umowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100) na każdą część zamówienia. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Gmina Górowo Iławeckie w BS o. Bartoszyce na nr 18 8855 0004 2003 0013 0015 0005. 4.W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: a) dowód wniesienia wadium. b) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór – zał. 1) wraz z załączonym kosztorysem ofertowym, c) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. d) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. e) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach