Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla Gminy Dźwierzuty

Gmina Dźwierzuty ogłasza przetarg

 • Adres: 12120 Dźwierzuty, ul. Niepodległości
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 621 12 32, , fax. 89 621 12 33
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dźwierzuty
  ul. Niepodległości 6
  12120 Dźwierzuty, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 621 12 32, , fax. 89 621 12 33
  REGON: 51074331500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminadzwierzuty.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla Gminy Dźwierzuty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z wyposażeniem, nie starszej niż z 2016 r. wraz z jej instalacją i uruchomieniem. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przeszkoli dwóch operatorów wskazanych przez Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko-ładowarki. Oczekiwane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne koparko-ładowarki, zostały opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej SOPZ) – stanowiącym Załącznik nr 6 do nin. SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43260000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony we wszystkich pozycjach formularz ofertowy - wg załącznika Nr 1 do SIWZ 2. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot dostawy odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wykonawca składa wypełniony we wszystkich pozycjach formularz 1a do SIWZ – parametry oferowanego przedmiotu zamówienia; 3. Dokument pełnomocnictwa – (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym, również w przypadku złożenia oferty przez wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum, sp. cywilna), pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać zakres umocowania i wskazywać osobę pełnomocnika. W przypadku podmiotów występujących wspólnie w dokumencie pełnomocnictwa należy wskazać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, a każdy z nich powinien podpisać się pod tym dokumentem. 4. Dokumenty potwierdzające równoważność oferty. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z ww. oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach