Przetargi.pl
Modernizacja drogi nr 45 w leśnictwie Bludzie

Nadleśnictwo Gołdap ogłasza przetarg

 • Adres: 19-500 Gołdap, ul. 1 Maja 33
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 6150048 , fax. 087 6151421
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Gołdap
  ul. 1 Maja 33 33
  19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 6150048, fax. 087 6151421
  REGON: 79001125600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goldap.bialystok.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi nr 45 w leśnictwie Bludzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi leśnej w oddziałach 404, 378, 349, gruntowej na terenie Nadleśnictwa Gołdap, leśnictwo Bludzie, gmina Dubeninki, powiat Gołdap, woj. Warmińsko-Mazurskie - droga nr 45 od km 0+000 do km 1+000, o łącznej długości 1000 mb. Przedmiot zmówienia szczegółowo określają Projekt wykonawczy, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz Książka przedmiarów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000 PLN, słownie: dziesięć tysięcy złotych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.goldap.bialystok.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach