Przetargi.pl
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Troszki

Gmina Dębnica Kaszubska ogłasza przetarg

 • Adres: 76-248 Dębnica Kaszubska, ks. Antoniego Kani
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 81-31-623, , fax. 59 81 31 634
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dębnica Kaszubska
  ks. Antoniego Kani 16a
  76-248 Dębnica Kaszubska, woj. pomorskie
  tel. 59 81-31-623, , fax. 59 81 31 634
  REGON: 77097980300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Troszki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w m. Troszki, działka nr 258 obręb Dobieszewo, gmina Dębnica Kaszubska. 2. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) profilowanie i zagęszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni drogi, 2) wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0-31,5 mm o średniej grubości 5 cm, 3) skropienie nawierzchni z kruszywa łamanego emulsją 4) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (AC16W 50/70) o grubości po zagęszczeniu 4 cm, 5) skropienie nawierzchni warstwy wiążącej emulsją 6) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC11S 50/70) o grubości po zagęszczeniu 4 cm 7) wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o średniej grubości po zagęszczeniu 15 cm 8) zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego, zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci, 9) przywrócenie terenu pasa drogowego do stanu pierwotnego (zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania humusowania i obsiania trawą całego pasa drogowego) 10) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 3. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedsięwzięcia z zachowaniem najwyższych standardów wykonania, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i praktyki inżynierskiej. Efektem robót ma być realizacja przedsięwzięcia zapewniająca najwyższy poziom funkcjonalności i bezpieczeństwa inwestycji dla środowiska i ludzi oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych i wszystkich użytkowników. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz pomocniczo przedmiarach robót, stanowiących załączniki o numerach 8, 9 oraz 10 do SIWZ. W przypadku sprzeczności w postanowieniach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: wyjaśnienia Zamawiającego udzielone w trakcie procedury przetargowej, zakres robót określony w SIWZ, projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót. 5. Roboty muszą być wykonane zgodnie dokumentacją budowlaną, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych umową warunkach. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy, w tym szczelnego wydzielenia obszaru prowadzonych robót budowlanych. 7. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia w ramach zadania wynosi 36 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert). Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady całego przedmiotu umowy. 8. Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy, przy czym w przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 m-cy okres rękojmi ulega przedłużeniu do upływu okresu gwarancji jakości. 9. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacja budowlana) zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiający dopuszcza produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu. Za materiały równoważne rozumie się materiały o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych lub lepszych niż podane w projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej lub przedmiarach robot. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia na etapie realizacji robót stosownych dokumentów, potwierdzających równoważność tych materiałów lub urządzeń. 10. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji budowlanej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia. 11. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu lub usługi równoważnej w stosunku do opisanych przedmiocie zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługę dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. 12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących roboty drogowe w ramach realizacji przedmiotu zadania. Mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 13. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 4. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie; 5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 12.2. SIWZ; 6. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 11.3. SIWZ, jeżeli dotyczy. II. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach