Przetargi.pl
Modernizacja drogi gminnej w m. Parlin, od km. 0+000 do km. 0+250, o długości 0,250 km., działka nr 29

Gmina Dąbrowa ogłasza przetarg

 • Adres: 88-306 Dąbrowa, Kasztanowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523153216 , fax. 523153201
 • Data zamieszczenia: 2019-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrowa
  Kasztanowa 16
  88-306 Dąbrowa, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523153216, fax. 523153201
  REGON: 09235082000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ug-dabrowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej w m. Parlin, od km. 0+000 do km. 0+250, o długości 0,250 km., działka nr 29
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Parlin, od km. 0+000 do km. 0+250, o długości 0,250 km., działka nr 29” w następującym zakresie: • obustronne zdjęcie humusu z wywozem na odl. do 5 km i utylizacją, • wykonanie robót ziemnych: poszerzenie jezdni, koryto pod opaski pobocza z kruszywa, plantowanie i formowanie poboczy, • wykonanie poszerzenia w technologii: podbudowa zasadnicza gr. 20 cm z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W grub. 5 cm i warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 11S, • oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową K-60% w ilości 0,5 kg/m2 pod warstwę wyrównawczą i ścieralną, • ułożenie warstwy profilowo-wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W na poszerzeniu i istniejącej nawierzchni w ilości wg tabeli zał. nr 3. • wykonanie warstwy ścieralnej gr.4 cm z betonu asfaltowego AC11S, • wykonanie opaski na poboczach szerokości 0,50 m z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm obustronnie ( wykonana Zleceniodawca) i pobocza ziemnego na szerokości 0,50m, • ustawienie krawężnika 15x22cm na ławie betonowej z oporem po stronie lewej w km 0+232 – 0+250 na długości 18 m. Roboty będą prowadzone w istniejącym rozgraniczonym pasie drogowym i nie wystąpi zajęcie gruntów obcych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 2. Wadium wnoszone: a) W pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 51 8170 1021 0060 0343 2000 0020 - z dopiskiem na blankiecie przelewu: (wadium na zadanie „Modernizacja drogi gminnej w m. Parlin, od km. 0+000 do km. 0+250, o długości 0,250 km., działka nr 29”. b) Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem Zamawiający proponuje dołączyć do oferty, c) wnoszone w pozostałych formach - należy załączyć w formie oryginału do oferty. 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 4. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: a) nazwa i adres Zamawiającego – Gmina Dąbrowa, ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa, NIP 557-16-48-518 b) określenie przedmiotu zamówienia, c) nazwę i adres Wykonawcy, d) termin ważności. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 20 sierpnia 2019r., do godz. 10.00. W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę, wadium może wnieść jeden z nich. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularza ofertowego zgodnego z treścią - załącznika nr 1, 2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu - załącznik nr 2, 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 3, 4. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. Pzp) (jeżeli dotyczy), 5. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 6. Potwierdzenie wniesienia wadium, 7. Kosztorys ofertowy – załącznik nr 11, 8. Klauzula informacyjna – załącznik nr 12, 9. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 13.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach