Przetargi.pl
Modernizacja drogi gminnej Nr 113377L w miejscowości Łukowa dz. nr 380 na odc. 1+226,00 – 1+631,00

Gmina Łukowa ogłasza przetarg

 • Adres: 23-412 Łukowa, Łukowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 874 002 , fax. 846 874 045
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łukowa
  Łukowa 262
  23-412 Łukowa, woj. lubelskie
  tel. 846 874 002, fax. 846 874 045
  REGON: 95036912600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: uglukowa.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej Nr 113377L w miejscowości Łukowa dz. nr 380 na odc. 1+226,00 – 1+631,00
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres planowanych robót: 1) roboty przygotowawcze – roboty pomiarowe 2) roboty ziemne: a) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm – 1607 m2 b) roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odległość 5 km – 321,4 m3 3) podbudowy a) mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża – 1607 m2 b) warstwy odsączające z piasku – grubość po zagęszczeniu 10 cm – 1607 m2 c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/61,5 mm warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 1566,50m2 d) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm – 1526 m2 4) nawierzchnie a) mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno – zużycie emulsji 0,5 kg/m2 – 1526 m2 b) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S – grubość po zagęszczeniu 6 cm – 1445 m2 5) roboty wykończeniowe a) ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego – 810 m2 b) humusowanie skarp z obsianiem – 810 m2 6) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do a) organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy; b) zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną (inwentaryzacją powykonawczą) wszystkich prac, zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót Urząd Geodezji i Kartografii; c) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; d) oznakowanie terenu budowy; e) w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń podczas prowadzenia robót - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego; f) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; g) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; h) udzielenia rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały na okres min. 36 miesięcy, licząc od następnego dnia końcowego odbioru robót, i) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych zgłoszonych przez zamawiającego (w okresie objętym gwarancją/rękojmią); j) po zakończeniu robót należy doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego, wykonać demontaż obiektów tymczasowych, uporządkować teren oraz przekazać go zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach