Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej nr 104413L w Woli Uhruskiej

Gmina Wola Uhruska ogłasza przetarg

 • Adres: 22-230 Wola Uhruska, ul. Parkowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 915 003
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wola Uhruska
  ul. Parkowa 5
  22-230 Wola Uhruska, woj. lubelskie
  tel. 825 915 003
  REGON: 55097600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej nr 104413L w Woli Uhruskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej nr 104413L od km 0+000,00 do km 0+731 ciągu głównego (wg kilometrażu roboczego), 0+099,30 km i 0+097,50 km ciągów bocznych oraz oświetlenia drogowego i towarzyszącej infrastruktury drogowej w skład, którego wchodzi: opracowanie dokumentacji technicznej tj. projektów budowlanych i wykonawczych, projektów organizacji ruchu – stałej i czasowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, opracowanie projektów podziału działek, uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, a następnie wykonanie robót budowlanych, związanych z budową w/w drogi gminnej w ramach zadania: „Budowa drogi gminnej nr 104413L w Woli Uhruskiej”. 4.2. Zakres opracowania dotyczy budowy drogi gminnej na łącznej długości 731,00m ciągu głównego, 99,30 m i 97,50 m ciągów bocznych oraz towarzyszącej infrastruktury drogowej. 4.3. Główne dane wyjściowe budowy drogi gminnej: Kategoria drogi – gminna, Klasa techniczna drogi – „L”, Prędkość projektowa Pp= 30 km/h, Kategoria ruchu - KR1, Szerokość jezdni – 5,50 m-6,00 m, Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy/kostka betonowa, Szerokość poboczy – 0,75 m, Rodzaj nawierzchni poboczy – gruntowe, Szerokość chodników – 1,00 m - 2,00 m, Rodzaj nawierzchni chodników - kostka bet. 4.4. Budowa drogi gminnej w miejscowości Wola Uhruska na odcinku od km 0+000 do km 0+103,00 zakłada poprawę parametrów geometryczno- konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni poprzez:  wymianę istniejących krawężników na krawężniki typu lekkiego 15x30x100 oraz 15x22x100;  wykonanie warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej (zgodnie z proponowanymi przekrojami konstrukcyjnymi) z betonu asfaltowego na jezdni drogi gminnej, oraz na włączeniach do dróg wojewódzkiej i gminnych;  budowę parkingu dla samochodów osobowych z kostki betonowej w miejscu wskazanym na PZT;  wykonanie obustronnego chodnika o szerokości 2,0 m na przedmiotowym odcinku drogi gminnej;  wykonanie nowej konstrukcji zjazdów indywidualnych z kostki betonowej zgodnie z PZT,  wykonanie nowych zieleńców. 4.5. Budowa drogi gminnej w miejscowości Wola Uhruska na odcinku od km 0+103,00 do km 0+731 zakłada poprawę parametrów geometryczno- konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni poprzez:  wymianę istniejących krawężników na krawężniki typu lekkiego 15x30x100 oraz 15x22x100;  wykonanie pełnej konstrukcji i nawierzchni (zgodnie z proponowanymi przekrojami konstrukcyjnymi) z kostki betonowej na drodze gminnej i drogach dojazdowych;  budowę parkingu dla samochodów osobowych z kostki betonowej w miejscach wskazanych na PZT;  wykonanie chodnika o szerokości 2,0 m na przedmiotowym odcinku drogi gminnej (zgodnie z PZT);  wykonanie nowej konstrukcji zjazdów indywidualnych z kostki betonowej zgodnie z PZT,  wykonanie nowych zieleńców. 4.6. Należy także wykonać:  budowę drogi ze zjazdami i włączeniami w ciągu bocznym 0+099,30 km i części ciągu bocznego 0+097,50 km o parametrach analogicznych do ciągu głównego (od km 0+103,00 do km 0+731),  budowę drogi w części ciągu bocznego 0+097,50 km ze zjazdami z nawierzchni tłuczniowej,  prawidłowe odwodnienie korony drogi gminnej poprzez poprawę równości podłużnej i poprzecznej jezdni,  budowę chodników w miejscach wskazanych przez Zmawiającego, budowę i przebudowę parkingów, zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę włączeń dróg gminnych w zakresie terenu objętego opracowaniem,  oświetlenie drogowe w ciągu głównym drogi,  oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 4.7. Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spełniać wymagania obowiązującego prawa – w szczególności:  Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;  Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym;  Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;  Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;  Ustawy i przepisów wykonawczych do Prawa Budowlanego,  Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,  Ustawy i przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych,  Ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustaleń wynikających z warunków umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Każda część dokumentacji musi posiadać oświadczenie, Projektanta i Sprawdzającego, że jest wykonana zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami i wytycznymi projektowymi oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. Dokumentacja projektowa musi posiadać oświadczenie Wykonawcy o przeprowadzonym sprawdzeniu, uzgodnieniu i gotowości jej do realizacji. 4.8. Wykonawca podejmujący się realizacji zadania zobowiązany będzie do:  uzyskania aktualnych map do celów projektowych dla obszaru niezbędnego do prawidłowego wykonania zadania,  opracowania oceny stanu technicznego konstrukcji istniejącej nawierzchni i podłoża gruntowego oraz zaprojektowanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni, jeżeli będzie wymagana,  opracowania, a następnie uzyskania akceptacji Zamawiającego koncepcji projektu zagospodarowania terenu (w tym przekazania koncepcji formacie dxf zapisanej w układzie współrzędnych PUWG2000),  opracowania operatu wodnoprawnego, a następnie uzyskania zgody wodnoprawnej na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych (o ile zajdzie taka konieczność) z terenu pasa drogowego na odcinku objętym opracowaniem,  opracowania projektów wykonawczych i budowlanych (w tym także włączenia do drogi wojewódzkiej nr 819, przebudowy kolizji infrastruktury technicznej niezwiązanej z infrastrukturą drogową – o ile zajdzie taka potrzeba) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu.  opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie obowiązujących norm i przepisów,  opracowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (w tym podziały nieruchomości w uzgodnieniu z Zamawiającym, niezbędne pod poszerzenie pasa drogowego w celu realizacji operacji – infrastruktura powinna znajdować się w pasach drogowych),  uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych w szczególności: decyzja środowiskowa (jeżeli będzie wymagana przepisami prawa), decyzje o pozwoleniach wodnoprawnych (jeżeli będą wymagane przepisami prawa), decyzja o Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), inne decyzje wymagane przepisami obowiązującego prawa,  uzyskanie stosowanych zgód i uzgodnień z właściwymi organami w celu realizacji operacji (m.in. zgoda na zajęcie i prowadzenie robót w pasie drogi wojewódzkiej itp.),  opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej stałej organizacji ruchu – wg obowiązujących wymagań,  realizacji robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty wykonawcze po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy,  prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami SST,  prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót,  opracowania kosztorysu inwestorskiego,  opracowania kosztorysów powykonawczych i różnicowych na rozliczenia częściowe oraz końcowe robót,  przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać minimum: badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz o oświadczeniem geodety, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami.  sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,  przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom,  sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do powiatowego zasobu geodezyjnego,  przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami o pozwolenie na użytkowanie (w przypadku, gdy będzie wymagane) lub zgłoszenia zakończenia robót. UWAGA: 1) Zamawiający informuje Wykonawcę, że posiada dokumenty stanowiące podstawę do projektowania, a w szczególności: a) ogólną koncepcję zakresu opracowania wraz z podstawowymi wielkościami, b) warunki techniczne znak UDM.4270.464.1.2008.wk Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie na przebudowę włączenia drogi gminnej nr 104413L do drogi wojewódzkiej nr 819, c) Decyzję znak DT-WUKE.420.280.2020-3 Ministra cyfryzacji zwalniającą Wójta Gminy Wola Uhruska – zarządcę drogi, z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji. 2) Warunkiem przystąpienia przez Wykonawcę do uzyskania wymaganych pozwoleń na podstawie opracowanej dokumentacji jest akceptacja przez Zamawiającego wykonanych projektów zarówno w fazie koncepcyjnej jak i fazie projektowania. 3) Wykonanie projektu i robót budowlanych dla w/w zadania musi spełniać parametry drogi klasy „L”, 4) Wykonawca będzie miał możliwość w trakcie opracowywania dokumentacji lub w procesie uzyskania ZRID wejścia w pas drogowy i wykonania np. pierwszych prac rozbiórkowych lub innych prac o mniejszym skomplikowaniu. 4.9. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac projektowych oraz robót określa Program funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również: „PFU”) wraz z załącznikami – Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach