Przetargi.pl
Modernizacja drogi gminnej nr 107365L od km 0+631 do km 1+248 w miejscowości Szklarnia-etap II.

Gmina Zakrzew ogłasza przetarg

 • Adres: 23155 Zakrzew, Zakrzew
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-84 6809700, 6809712 , fax. 0-84 6809226
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zakrzew
  Zakrzew 26
  23155 Zakrzew, woj. lubelskie
  tel. 0-84 6809700, 6809712, fax. 0-84 6809226
  REGON: 95037168900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej nr 107365L od km 0+631 do km 1+248 w miejscowości Szklarnia-etap II.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi na odcinku 0,617 km o szerokości jezdni 3,5 m i dwustronnymi poboczami o szer. 0,5 m. Zakres niniejszego zadania obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, poszerzenia, podbudowę, zjazdy, pobocza i oznakowanie. 1. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują:, specyfikacja techniczna, która stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji oraz przedmiar robót. 2. UWAGA: Planowana niniejszym zamówieniem modernizacja drogi obejmuje odcinek 0,617 km tj.od końcowego utwardzonego odcinka drogi w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową nr 2295L (dokumentacja projektowa załączona do niniejszego zamówienia obejmuje cały odcinek drogi). 3. Wymagania jakościowe i materiałowe. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w przedmiarach i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskich Norm. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/ wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). Użyte w dokumentacji projektowej materiały (o nazwach handlowych tam zawartych) nie są obowiązujące. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów i urządzeń równoważnych do wymienionych w przedmiarach robót, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom techniczno–użytkowym tych materiałów i urządzeń określonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. W odniesieniu do proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarach robót poprzez użycie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Wykonawca zobowiązany jest wskazać rozwiązania równoważne podając ich nazwę znak lub pochodzenie oraz charakterystyczne parametry.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach