Przetargi.pl
Modernizacja drogi gminnej na terenie gminy Kłoczew

Gmina Kłoczew ogłasza przetarg

 • Adres: 08-550 Kłoczew, Długa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 257 543 199, , fax. 257 543 199
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłoczew
  Długa 67
  08-550 Kłoczew, woj. lubelskie
  tel. 257 543 199, , fax. 257 543 199
  REGON: 71158224000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugkloczew.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej na terenie gminy Kłoczew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej w Gminie Kłoczew na odcinku w miejscowości Czernic (dz. geod. nr 750) – dł. odcinka 406 m, 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera uproszczona dokumentacja projektowa, przedmiar robót, który stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku, Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach