Przetargi.pl
Modernizacja drogi gminnej kruszywem w Janikowie

Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą ogłasza przetarg

 • Adres: 09-150 Czerwińsk nad Wisłą, ul. Wł. Jagiełły
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 242 315 075, , fax. 242 315 199
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą
  ul. Wł. Jagiełły 16
  09-150 Czerwińsk nad Wisłą, woj. mazowieckie
  tel. 242 315 075, , fax. 242 315 199
  REGON: 61101571500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej kruszywem w Janikowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej kruszywem w Janikowie” są usługi obejmujące dostawę kruszywa łamanego kamiennego wraz z transportem na odcinkach o łącznej długości 1,94 km. Na wszystkie materiały przed wbudowaniem należy Zamawiającemu przedstawić dokumenty z Atestami zatwierdzonymi przez IBDiM.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1 Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 13.2 Wadium musi obejmować okres związania ofertą 13.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 13.4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Wadium wnoszone w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: VISTULA BS Nr 70901100050260045920000020 z dopiskiem: wadium na: „Modernizacja drogi gminnej kruszywem w Janikowie” Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność zoryginałem. 13.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaliczenia na poczet wadium jakichkolwiek środków finansowych znajdujących się na koncie Zamawiającego z innych tytułów. Wszelkie wnioski lub oświadczenia wykonawcy w tym zakresie zostaną uznane za bezskuteczne. 13.6 Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach niż pieniądz należy złożyć w oryginale wraz z ofertą 13.7 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe i nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) termin ważności gwarancji/poręczenia, 5) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: • odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, • nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, • w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. /dopuszcza się równoważną treść zobowiązania/ 13.8 Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 13.9 Zwrot wadium Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 13.10 Utrata wadium 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13.11 Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 0,3 mln zł. - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 0,2 mln zł.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 16.1 Zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji Wykonawcy zobowiązani są złożyć w ofercie następujące dokumenty oraz oświadczenia: 1) formularz ofertowy (według załączonego druku, załącznik nr 1 do SIWZ), 2) dowód wpłacenia (wniesienia) wadium (załącznik Wykonawcy), 3) oświadczenie określone w pkt. 11.1 niniejszej SIWZ, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24, ust.1, pkt. 12 – 23 oraz art. 24. ust. 5 pkt. 1, 4, 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych oraz spełnienia warunków udziału (załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ), 4) zobowiązanie podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeśli dotyczy, załącznik Wykonawcy). 5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 6) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 16.1.5 i 16.1.6 powinno być przedstawione w formie oryginału, ewentualnie w formie poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach