Przetargi.pl
"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach ew.nr 69; 1/31 w miejscowości Janikowo - Sielec."

GMINA JANIKOWO ogłasza przetarg

 • Adres: 88-160 Janikowo, Przemysłowa 6
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48523514411 , fax. +48523513519
 • Data zamieszczenia: 2022-08-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA JANIKOWO
  Przemysłowa 6
  88-160 Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48523514411, fax. +48523513519
  REGON: 092350760
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach ew.nr 69; 1/31 w miejscowości Janikowo - Sielec."
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach ew.nr 69; 1/31 w miejscowości Janikowo - Sielec."w zakresie:1.1. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej w m. Janikowo i Sielec będzie prowadzona na działkach nr 69 i 1/31 (pas drogowy drogi gminnej wewnętrznej); oraz 72 (pas drogowy drogi powiatowej DP2561C relacji Janikowo – Sielec – Kołuda Wielka, klasy technicznej L, km 0+944 strona lewa) od km 0+000 do km 0+661,72. Włączenie w drogę powiatową nr 2561C w kilometrze 0+944 strona lewa.Modernizowana droga stanowi dojazd do gruntów rolnych i zabudowań zagrodowych. Modernizacja polegać będzie na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne, warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa oraz podbudowy tłuczniowej z kruszywa łamanego i nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych w dwóch warstwach o łącznej grubości 6 cm. Pobocza umocnione zostaną warstwą tłucznia. Całość zadania będzie prowadzone w istniejącym rozgraniczeniu pasa drogowego.1.2. Założenia projektowe:Klasa drogi – gminna: D – dojazdowaPrędkość projektowa – 40 km/hKategoria ruchu – KR 1-2Szerokość jezdni – 3,5 do 5,0 mSpadki poprzeczne jezdni – 2%Szerokość poboczy – 0,5 mSpadek poboczy – 6%Szerokość rozgraniczenia – istniejąca1.3. Zamówienie jest dofinansowane w ramach Zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych przy udziale środków z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach