Przetargi.pl
Budowa szklarni badawczo-uprawowej z budynkiem techniczno-socjalnym SDOO wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu na części działki numer 9/9 w Chrząstowie

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie ogłasza przetarg

 • Adres: 89-100 Chrząstowo, Chrząstowo 8
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523853228
 • Data zamieszczenia: 2022-08-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie
  Chrząstowo 8
  89-100 Chrząstowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523853228
  REGON: 30163140800022
 • Adres strony internetowej zamawiającego: chrzastowo.coboru.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa szklarni badawczo-uprawowej z budynkiem techniczno-socjalnym SDOO wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu na części działki numer 9/9 w Chrząstowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Budowa szklarni badawczo-uprawowej z budynkiem techniczno-socjalnym SDOO wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu na części działki numer 9/9 w Chrząstowie”, na podstawie dostarczonego przez zamawiającego projektu budowlanego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. III SWZ "Opis przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zamówienia" oraz załącznik nr 8 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 150.000,00 PLN (słownie zł.: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100).2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą określony w rozdziale XI SWZ.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: COBORU SDOO w ChrząstowieBank: Bank Gospodarstwa KrajowegoNr rachunku: 84 1130 1088 0001 3112 0820 0004z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania:„Budowa szklarni badawczo-uprawowej z budynkiem techniczno-socjalnym SDOO wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu na części działkinumer 9/9 w Chrząstowie”Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na rachunku zamawiającego. Zaleca się dołączenie do oferty kopii polecenia przelewuWadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.5. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e- gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.6. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) za pośrednictwem miniPortalu.7. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.8. Beneficjentem wniesionego wadium jest: COBORU SDOO w Chrząstowie, Chrząstowo 8,89-100 Nakło nad Notecią.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania.1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu.O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lubzawodowej:1.4.1. doświadczenia:O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następującewarunki:1) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie m.in. jedną robotę budowlaną polegającą na kompleksowej budowie w pełni wyposażonego obiektu szklarniowego (fundamenty, konstrukcję, oszklenie, system ogrzewania, system nawadniania i komputerowy system sterowanie klimatem) o powierzchni co najmniej 700 m2 .Zamawiający wymaga, aby wykazana robota budowlana zrealizowana zastała na podstawie zawartej 1 umowy o robotę budowlaną. Nie dopuszcza się łączenia kilku umów, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu.1.4.2. osób zdolnych do realizacji zamówienia:O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który skieruje do realizacji zamówieniaosoby:1) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy w zakresie objętym dokumentacją projektową,2) posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy w zakresie objętym dokumentacją projektową,3) posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy w zakresie objętym dokumentacją projektową,Zamawiający dopuszcza łączenie specjalności wskazanych wyżej przez jedną osobę.W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do ww. zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi oraz posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.2.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.2.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.2.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2.2 i 2.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 4.3. Udostępnienie zasobów.3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadach opisanych w art. 118-123 ustawy Pzp, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Podmiot na zasoby, którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.3.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.3.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.3.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3.3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.3.5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.3.6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach